Opis konkursu

Zakres opracowania konkursowego

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK znajduje się na terenie Dzielnicy Ursynów, w obszarze Natolin. Od północy sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym Spółdzielni „Wyżyny”; od południa z Rezerwatem Las Kabacki oraz zabudową jednorodzinną. Park rozciąga się na przestrzeni ok. 1000 m, od przedłużenia ulicy Belgradzkiej do ulicy Żołny.

W ramach konkursu wydzielony jest obszar realizacyjny, który po zakończeniu konkursu zostanie zrealizowany. Pozostały teren objęty konkursem to obszar studialny, którego zadaniem jest przedstawienie szerszej wizji dla obecnie niezagospodarowanych terenów sąsiadujących z parkiem i harmonijne wkomponowanie nowego zagospodarowania w otaczające tereny.

Program nowego parku

Celem konkursu jest wybranie projektu, który najlepiej spełni potrzeby określone w trakcie konsultacji prowadzonych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z sąsiadami parku i innymi mieszkańcami Warszawy, przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz innych instytucji zainteresowanych parkiem lub działających na jego terenie.

Najważniejsze ustalenia zawarte w wytycznych dla projektantów:

1. Naturalny charakteru parku: ochrona i tworzenie walorów krajobrazowych oraz naturalnego charakteru parku poprzez wprowadzanie różnorodnych form roślinności, jak i rozwiązań zwiększających bioróżnorodność;

2. Upamiętnienie Patronów parku w sposób sprzyjający aktywnemu poznawaniu historii Cichociemnych i krzewienia wartości bliskich członkom formacji: patriotyzmu, sprawności intelektualnej i sprawności fizycznej;

3. Rozwój aktywności rekreacyjnych odbywających się obecnie na terenie parku i sprzyjanie dostępności parku przy różnych warunkach pogodowych. Szczególnie ważne jest czytelna organizacja tras rowerowych oraz umożliwienie wygodnego prowadzenia, jak i obserwacji zróżnicowanych aktywności przez osoby o różnym stopniu sprawności.

4. Bezpieczeństwo użytkowania parku przez różne grupy: wprowadzanie rozwiązań służących bezpiecznemu korzystaniu z terenu parku przez cztery wiodące grupy użytkowników: spacerowicze, rowerzyści, biegacze, właściciele psów. Realizacja systemu oświetlenia wydłużającego bezpieczne korzystanie z parku w godzinach wieczornych, przy jednoczesnym unikaniu rozwiązań mogących powodować zanieczyszczenie światłem przestrzeni rezerwatu;

5. Zarządzanie wodą opadową: uporządkowanie kwestii niekontrolowanego spływu powierzchniowego z górki powodującego powstawanie kałuż wodnych o dużej powierzchni w formie uporządkowanych ogrodów deszczowych i innych rozwiązań z zakresu naturalnej retencji. Realizacja rozwiązań pozwalających na komfortową komunikację po terenie parku i realizację różnych form retencji na terenie parku takich jak np. ogrody deszczowe, czy naturalne wodne place zabaw. Adaptacja naturalnego ukształtowania terenu tj. wąwozu zbierającego wodę opadową spływającą z górki u jej południowo-zachodniego podnóża w nowym zagospodarowaniu parku;

Zobacz też
Pełne wytyczne dla projektantów
Pełny raport z konsultacji

Dofinansowanie unijne

Miasto Stołeczne Warszawa podpisało Umowę o dofinansowanie projektu pt. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy. Całkowita wartość projektu wynosi 28.826.960,00 PLN, w tym wartość kwalifikowalna 25.426.960,00 PLN (maksymalne dofinansowanie 21.612.916,00 PLN).

Założeniem projektu jest realizacja trzech wysokiej jakości przestrzeni parkowych o łącznej powierzchni 25,4 ha, o funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej oraz edukacji historycznej. Wśród trzech wskazanych lokalizacji znajduje się Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK znajdującego się na terenie Dzielnicy Ursynów, który jest nazywany potocznie Górką Kazury lub Kazurką. Wskazany park realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych.

Celem projektu jest zwiększenie powierzchni terenów zieleni i rekreacji w skali dzielnicy i miasta. Poprzez realizację spójnej przestrzeni parkowej wykorzystany zostanie naturalny potencjał obecnie nieuporządkowanego obszaru, a powiększenie obszaru terenów zieleni przyczyni się do osłabienia zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Poprzez poprawę bioróżnorodności oraz rozwiązania promujące zwiększenie dostępności parku dla wszystkich grup użytkowników, pośrednio zwiększona zostanie także jakość życia mieszkańców oraz świadomość społeczna na temat ochrony przyrody, jak i form aktywności odbywających się z jej poszanowaniem. Wprowadzone elementy edukacji historycznej pomogą w zrozumieniu kontekstu historycznego wybranych miejsc. Powstałe w ramach projektu tereny parkowe będą mieć istotną funkcję w przestrzeni dzielnicowej i ogólnomiejskiej, dzięki czemu wzrośnie nie tylko ich potencjał rekreacyjny, ale i turystyczny. Zrealizowane w ramach projektu tereny zieleni będą musiały spełniać wymienione uwarunkowania formalne projektu unijnego, prawa lokalnego, a przy tym zapewnić opisaną wysoką jakość rozwiązań przestrzennych rozumianą jako:

• Wzmacnianie walorów przyrodniczych i sprzyjanie rozwojowi natury na terenie opracowania;
• Wspieranie dostępności przestrzeni dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, na przestrzeni całego roku;
• Wprowadzanie rozwiązań dotyczących edukacji historycznej posiadających charakter ponadlokalny, a przy tym unikanie ekspozycji na terenach parkowych drastycznych materiałów wizualnych dotyczących konfliktów zbrojnych;
• Budowanie przyjaznych więzi społecznych, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym i programowanie przestrzeni w sposób redukujący ryzyko konfliktu między grupami użytkowników.