Wytyczne prowadzenia robót i ochrony roślinności

Sposób realizacji prac oraz ochronę zieleni przeznaczonej do zachowania zaplanuj w początkowej fazie projektu inwestycji. Późniejszy projekt wykonawczy musi uwzględniać zachowanie w dobrej kondycji zdrowotnej maksymalnej liczby drzew i krzewów.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Planując wykonywanie prac w sąsiedztwie drzew i krzewów pamiętaj, że są zbudowane z korzeni, pni, pędów i koron. Tworzą całość i jako całość wymagają ochrony na placu budowy.

Pamiętaj drzewo jest całością. To korzenie, pień i korona. Chroń je wszystkie
Nie ingeruj w systemy korzeniowe drzew. Są one rozległe. Ich zniszczenie spowoduje pogorszenia stanu zdrowotnego drzewa, a nawet może doprowadzić do wykrotu, który zagrozi Tobie i innym użytkownikom terenu.
Nie planuj robót ziemnych, zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów budowlanych, sprzętu i urobku z wykopów w zasięgu rzutu korony drzewa. Pamiętaj, że złe postępowanie na placu budowy może nieodwracalnie zniszczyć drzewa. Za zniszczenie drzewa lub krzewu wymierzane są kary na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Dla drzew i krzewów wyznacz i wygrodź Strefę Ochrony Zieleni. Roboty ziemne, zaplecze budowy, materiały budowlane, sprzęt i urobek z wykopów lokalizuj poza wygrodzeniem Strefy Ochrony Zieleni.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Realizując inwestycję stosuj się do następujących wytycznych:

 1. Wszystkie działania w otoczeniu zieleni prowadź przy udziale specjalisty ds. nadzoru prac w terenach zieleni, posiadającego udokumentowane świadectwem lub certyfikatem kwalifikacje np. inspektora nadzoru terenów zieleni, inspektora nadzoru dendrologicznego, certyfikowanego inspektora drzew.
 2. Nie ingeruj w systemy korzeniowe drzew. Pamiętaj, że są one rozległe i sięgają poza rzut korony drzewa.
 3. Wyznacz Strefę Ochrony Zieleni (SOZ), którą wygrodzisz przed przystąpieniem do prac budowlanych. Strefę Ochrony Zieleni dla drzew wyznacz jako rzut korony drzewa powiększony w każdą stronę o min. 1,5 m. Strefę Ochrony Zieleni dla krzewów i rabat wyznacz jako obrys powierzchni zajmowanej przez krzewy i rabaty powiększony w każdą stronę o 0,5 m. Szpalery drzew, grupy drzew i krzewów obejmij jednym ciągłym ogrodzeniem. Pamiętaj, że ogrodzenie nie może utrudniać ruchu na ciągach pieszych i jezdnych. Ustaw je na granicy chodnika i rabaty lub trawnika.
 4. Ogrodzenie Strefy Ochrony Zieleni o wysokości min. 1,5 m oprzyj punktowo na podłożu i nie  przestawiaj do czasu zakończenia robót.
 5. Szalowanie deskami pni drzew stosuj tylko w przypadku braku możliwości ustawienia wygrodzenia Strefy Ochrony Zieleni. Między powierzchnią pnia a odeskowaniem koniecznie zastosuj materiał amortyzujący ewentualne uderzenia np. rurę PCV (peszel). Deski zamocuj okręcając je drutem. Nie używaj gwoździ i innych materiałów, które mogłyby uszkodzić pień drzewa.
 6. Zaplecze budowy, miejsca składowania materiałów budowlanych, sprzętu i urobku z wykopów zaplanuj poza Strefą Ochrony Zieleni i poza rzutem koron drzew.
 7. Tymczasowe drogi budowlane lub miejsca posadowienia maszyn wyznacz tak, aby nie kolidowały z istniejącą roślinnością. Zwróć uwagę na wysokość, na której znajdują się gałęzie drzew.
 8. W przypadku prowadzenia drogi tymczasowej w terenie zieleni, wprowadź rozwiązania chroniące glebę przed zagęszczeniem opisane w pkt. 5.3 „Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy”.
 9. W przypadku kolizji pomiędzy konarami drzew a realizowanymi pracami podwiąż gałęzie drzew. Cięcie gałęzi lub konarów traktuj jako ostateczność. Pamiętaj, że możliwość podwiązania lub przycięcia gałęzi drzew należy uzgodnić z ZZW.
 10. W przypadku występowania dużego pylenia podczas realizacji prac budowalnych zapewnij ochronę roślinom przed osadzającym się pyłem.
 11. Jeśli z uzasadnionych przyczyn musisz prowadzić roboty ziemne w obrębie rzutów koron drzew, grup krzewów lub rabat, wykonuj wykopy ręcznie lub z użyciem sprężonego powietrza. Nie przycinaj korzeni o średnicy powyżej 2 cm, a prace prowadź pod stałym nadzorem specjalisty ds. nadzoru prac w terenach zieleni.

PRZY REALIZACJI SIECI PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU:

 1. W zasięgu rzutów koron drzew, grup krzewów i rabat stosuj metody bezwykopowe. Komory techniczne (startowe, odbiorcze, kontrolne) lokalizuj poza Strefą Ochrony Zieleni i poza rzutami koron drzew.
 2. Pamiętaj, że głębokość prowadzenia sieci metodą bezwykopową powinna być nie mniejsza niż 1,5 m, by nie zostały uszkodzone korzenie drzew.
 3. Sieci układane w zbliżeniu do drzew zabezpiecz przed uszkodzeniem przez korzenie. Pamiętaj, że ubytki w szpalerach drzew są uzupełnianie nowymi nasadzeniami. Sieci prowadzone w zbliżeniu do szpaleru powinny być zabezpieczone na całej długości, także w miejscach, w których brakuje drzew.

PRZY REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH:

W zbliżeniu do drzew stosuj rozwiązania projektowe i technologie chroniące zieleń, np. krawężniki alternatywne, nawierzchnie przepuszczalne żywiczno-mineralne, nawierzchnie podwieszane, wskazane w pkt. 4.3 „Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy”.

WAŻNE DOKUMENTY

Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy.