Regulamin

Regulamin 41. Konkursu „Warszawa w kwiatach” w 2024 roku

1. Postanowienia ogólne

 1. Ogłasza się regulamin 41. konkursu „Warszawa w kwiatach” (dalej jako „Konkurs”) dla edycji organizowanej w 2024 r. (dalej jako „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako „Organizator”), zaś współorganizatorem Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, z siedzibą w Warszawie, pod adresem pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa (dalej jako „TPW”).
 3. Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa, przebieg oraz organizację Konkursu.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://zzw.waw.pl/warszawawkwiatach/.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.). Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 227 t.j.).
 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Konkurs

 1. Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
 • balkonów, loggii i okien;
 • ogródków i ogrodów przydomowych;
 • budynków i terenów ogólnodostępnych oraz innych form zieleni miejskiej (np. placów, parków, zieleńców i ogrodów jordanowskich, terenów wokół hoteli, kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji kulturalnych i naukowych, centrów handlowych, centrów biurowych itp.);
 • Działek kwietnych w ROD;
 • osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych);

zwanych dalej łącznie „obiektami” lub osobno „obiektem”.

 1. Konkurs będzie składał się z następujących kategorii:
 • Balkony, loggie, okna – ukwiecone indywidualnie od zewnątrz balkony, loggie i okna;
 • Inicjatywy sąsiedzkie – wspólne działanie na rzecz zazieleniania przestrzeni w myśl ekologii miejskiej, w tym Miejsca Aktywności Lokalnej;
 • Ogrody i ogródki przy budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz działki kwietne w ROD – ogrody i ogródki przy prywatnych domach; ogrody i ogródki przynależne do mieszkań w budynkach wielorodzinnych; ogrody w zamkniętych i otwartych zespołach ogrodów działkowych, widoczne od strony alejki;
 • Aranżacja zieleni przy placówkach oświatowych i edukacyjnych – ukwiecenia, ogródki edukacyjne czy naturalne ogródki sensoryczne na terenach szkół, przedszkoli, żłobków
  i innych placówek edukacyjnych oraz oświatowych (w tym ukwiecenia i aranżacje zieleni na wewnętrznych patiach placówek);
 • Osiedla mieszkaniowe – tereny spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych;
 • Aranżacja zieleni przy punktach usługowych oraz przy budynkach użyteczności publicznej – ukwiecenia prywatne przy kawiarniach, sklepach, punktach usługowych; aranżacje zieleni instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, które mają pieczę nad ogrodami i terenami zieleni wokół swoich siedzib lub w przestrzeni miejskiej;
 • Nagroda specjalna Mister Kwiatów – wybierany spośród laureatów 1, 2, 3 kategorii;
 • Nagroda specjalna im. Zofii Wóycickiej – nagroda może zostać przyznana obiektom, które
  w szczególny sposób wyróżniają się od pozostałych obiektów zgłoszonych do konkursu;
 • Nagroda specjalna im. Stefana Starzyńskiego – nagroda przyznawana spośród wszystkich zgłoszeń dla ukwieceń/aranżacji, które są prowadzone konsekwentnie od wielu lat, mają tradycje wielopokoleniowe, a wśród roślin dominują gatunki typowe dla polskich ogrodów z dawnych lat.
 1. Kryteria oceny zgłoszonych obiektów:
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – kompleksowa aranżacja ogrodnicza zgłaszanego terenu;
 • szczególna uwaga będzie przykładana do aspektów ekologicznych tj. dbałość o różnorodność biologiczną, kompostowanie, upcycling;
 • ocenie nie podlegają:
 1. okna ukwiecone od wewnątrz (kwiaty stojące na wewnętrznym parapecie okiennym), a także ukwiecenie wewnątrz mieszkania, domu, itp.;
 2. balkony i loggie, niewidoczne na zewnątrz;
 • z Konkursu wyklucza się:
 1. kompozycje z kwiatów sztucznych,
 2. obiekty zaniedbane, zaśmiecone,
 3. obiekty, w szczególności balkony, ogródki i ogrody, na których rozwieszone jest pranie (np. bielizna) lub panuje bałagan;
 • nie podlega ocenie obiekt, który nie został zgłoszony do Konkursu, nawet wtedy, gdy stanowi on całość z innym obiektem zgłoszonym przez innego uczestnika lub zgłaszającego (np.
  w przypadku balkonów, ogródków i ogrodów podzielonych na dwie części, sąsiadujących ze sobą okien itp.).

3. Zasady uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział:
 2. mieszkańcy m.st. Warszawy (osoby fizyczne),
 3. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na terenie m.st. Warszawy, z wyłączeniem Organizatora,

dalej łącznie jako „Uczestnicy” lub indywidulanie „Uczestnik”, których ukwiecenia znajdują się
w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

 1. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, poza Organizatorem, mogą zgłaszać obiekty wyłącznie w kategorii „Aranżacja zieleni przy punktach usługowych oraz przy budynkach użyteczności publicznej”.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie TPW oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny, jednakże Organizator nie zwraca kosztów związanych
  z uczestnictwem w Konkursie.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika
  z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego warunków.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe przeprowadzenie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej jako „zgłoszenie”) i przesłanie drogą:
  • elektroniczną, przez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia znajdującego się na stronie https://zzw.waw.pl/warszawawkwiatach/;
  • papierową, przez dostarczenie wypełnionego zgłoszenia osobiście, z zastrzeżeniem ust. 7,
   lub pocztą na adres Pawilon Edukacyjny Kamień, Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa lub
   do siedziby Organizatora przy ul. Kruczej 5/11D, 00-548 Warszawa, lub ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (CD, DVD, Pendrive) – nośniki nie będą zwracane; dopuszcza się załączenie zdjęć w formie odbitek (min. 13 cm x 18 cm) na papierze fotograficznym.
  • papierową, przez dostarczenie wypełnionego zgłoszenia osobiście, z zastrzeżeniem ust. 7,
   do najbliższej siedziby oddziału TPW (lista teleadresowa oddziałów znajduje się na stronie www.tpw.org.pl/kontakt), wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (CD, DVD, Pendrive) – nośniki nie będą zwracane; dopuszcza się załączenie zdjęć w formie odbitek (min. 13 cm x 18 cm) na papierze fotograficznym.
 6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia w więcej niż jednej z 6 głównych kategorii, określonych
  w 2 ust. 2 pkt 1)-6) z zaznaczeniem, że poprzez jeden formularz zgłoszeniowy może dokonać zgłoszenia w tylko jednej kategorii.
 7. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą do pobrania na stronie internetowej https://zzw.waw.pl/warszawawkwiatach/, w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa (poniedziałek – niedziela godz. 10:00 – 20:00) oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Kruczej 5/11D, 00-548 Warszawa (poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00), lub ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa (poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00), jak również w oddziałach TPW. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Składanie zgłoszeń osobiście możliwe jest w godzinach otwarcia, o których mowa w pkt. 7. Załączenie zdjęć do zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu przez uczestnika pełni praw (w szczególności autorskich majątkowych i osobistych) do ich wykorzystania.
 9. Zdjęcia w liczbie max 5 sztuk załączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem (dłuższy bok min. 1600 pikseli); dopuszcza się załączenie zdjęć w formie odbitek (min. 13 cm x 18 cm) na papierze fotograficznym. Wśród nadesłanych zdjęć, maksymalnie dwa powinny obligatoryjnie przedstawiać widok obiektu z zewnątrz, pozostałe zdjęcia powinny prezentować kompletne kompozycje roślin danego obiektu w szerokim kadrze, bez prezentowania ujęć pojedynczych roślin oraz mebli i wyposażenia obiektu.
 10. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 15.05.2024 r. do 30.06.2024 r. Decyduje data zarejestrowania na stronie internetowej, potwierdzona data dostarczenia do wskazanych w ust. 6. miejsc składania zgłoszeń lub data stempla pocztowego.
 11. Dopuszcza się zgłoszenie obiektu przez osobę niebędącą jego właścicielem lub opiekunem (dalej jako „Zgłaszający”).
 12. Dokonując zgłoszenia Zgłaszający wypełnia oświadczenie – formularz zgody, w którym deklaruje, że uzyskał zgodę właściciela/opiekuna obiektu na udział w konkursie. Zgłoszenie obiektu bez oświadczenia Zgłaszającego, poświadczającego zgodę właściciela/opiekuna obiektu na udział
  w konkursie, nie będzie brane pod uwagę.
 13. Zgłaszający nie ma prawa do otrzymania nagrody. Nagroda przysługuje wyłącznie osobie/podmiotowi, która/który jest właścicielem/opiekunem obiektu.
 14. Wzór formularza zgody, o którym mowa w ust. 13, dostępny będzie do pobrania w sposób,
  o którym mowa w ust. 8. Formularz zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest w Załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu oraz na stronie internetowej zzw.waw.pl
  w zakładce “RODO”. Dane osobowe uczestników zbierane są także na podstawie wyrażonej zgody.
 16. Uczestnik przystępujący do Konkursu oraz Zgłaszający zobowiązują się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszą.
 17. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie na następujących warunkach:

  • zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem,
  • zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice –
   w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych,
  • materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika lub będą służyły do informowania o Konkursie i jego przebiegu,
  • wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika
   z zachowaniem pkt 1–3 powyżej, w Konkursie oraz w jego edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.
 18. Zgoda, o której mowa w ust. 18 dotyczy utrwalenia dowolną techniką oraz wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wykorzystania takiego utrwalenia poprzez zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi środkami
  i w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu.
 19. Uczestnik lub Zgłaszający w ramach Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich
  i praw pokrewnych do zgłoszenia konkursowego i wszystkich wchodzących w jego skład elementów będących utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji ujawnionych w art. 50 ustawy z dnia
  4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w chwili udzielenia licencji,
  w szczególności:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie w nakładzie o dowolnej wielkości przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej,
 • wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej i w telewizji,
 • w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci multimedialnych oraz Internetu.
 1. Przesłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoby, które wyznaczył do reprezentowania go podczas objazdów lub uroczystości wręczenia nagród, zapoznały się i zaakceptowały Regulamin.
 2. Organizator i TPW nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, związane z publikacją i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia, a także wizerunku Uczestników oraz reprezentujących ich osób.

4. Komisja Konkursowa

 1. Wyboru obiektów, które zostaną nagrodzone w Konkursie dokona Komisja Konkursowa (dalej zwana ,,Komisją”).
 2. Skład Komisji ustala i powołuje Organizator wraz z TPW.
 3. Komisja będzie składać się maksymalnie z 10 członków w tym:
  • 3 przedstawicieli Organizatora wskazanych przez Organizatora;
  • 2 przedstawicieli TPW wskazanych przez TPW;
  • 2 ekspertów wspólnie wybranych przez Organizatora i TPW;
  • 2 przedstawicieli partnerów Konkursu, wybranych przez Organizatora;
  • 1 Laureata edycji Konkursu z 2023 r.
 4. Dopuszcza się możliwość zmiany składu członków komisji. Zasadę tę reguluje Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.
 5. Komisja będzie podejmować decyzję większością głosów, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 6. Zadaniem członków Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, interpretacja postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych
  z przebiegiem Konkursu.
 7. Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu obiektu, w związku z którym Uczestnik lub Zgłaszający naruszyli postanowienia Regulaminu.
 8. Poza nagrodami przyznanymi w kategoriach, o których mowa w §2 ust. 2 Komisja może przyznać wyróżnienia.

5. Przebieg Konkursu

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 15.05.2024 r. do 30.06.2024 r.
 2. Obrady i objazd Komisji w celu wyłonienia obiektów odbędą się w terminie od 12.07.2024 r. do 31.07.2024 r. W przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora, Komisja zastrzega sobie możliwość oceny obiektów na podstawie fotografii zrobionych przez fotografa Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 14.09.2024 r., natomiast odbiór przyznanych nagród możliwy będzie w dniu ogłoszenia wyników lub w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 30.09.2024 r.
 4. Określone w Regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę natury społecznej, organizacyjnej bądź związaną z działaniem siły wyższej.

6.

Nagrody

 1. W każdej kategorii wymienionej w § 2 ust. 2 pkt 1)-9) przyznawane będą nagrody:
  • Balkony, loggie i okna – 3 laureatów z nagrodami;
  • Inicjatywy sąsiedzkie – 3 laureatów z nagrodami;
  • Ogrody i ogródki przy budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz działki kwietne w ROD – 3 laureatów z nagrodami;
  • Aranżacja zieleni przy placówkach oświatowych i edukacyjnych – 3 laureatów z nagrodami;
  • Osiedla mieszkaniowe – 3 laureatów z nagrodami;
  • Aranżacja zieleni przy punktach usługowych oraz przy budynkach użyteczności publicznej – 1 laureat z nagrodami;
  • Nagroda specjalna Mister Kwiatów – 1 laureat z nagrodami;
  • Nagroda specjalna im. Zofii Wóycickiej – 1 laureat z nagrodami;
  • Nagroda specjalna im. Stefana Starzyńskiego – 1 laureat z nagrodami;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego niż określony w niniejszym Regulaminie podziału nagród lub nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
 3. Komisja przyzna następujące nagrody:
 • Dla laureatów kategorii głównych, określonych w 2 ust. 2 pkt 1)-6)  vouchery zakupowe do sklepu z mat. ogrodniczymi o wartości:
 1. 300 zł – za zajęcie 1 miejsca;
 2. 200 zł – za zajęcie 2 miejsca;
 3. 150 zł – za zajęcie 3 miejsca.
 • nagroda główna dla laureata kategorii specjalnej „Mister Kwiatów” – możliwość zaprojektowania miejskiej rabaty z ogrodniczką Organizatora;
 • nagrody dla laureatów w kategorii „Aranżacja zieleni przy placówkach oświatowych i edukacyjnych” – szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia ogrodniczych zajęć edukacyjnych;
 • nagroda dla laureatów wszystkich kategorii – art. ogrodnicze, tekstylne i roślinne przekazane przez Organizatora i Partnerów Konkursu.
 1. Nagrody w postaci szkolenia oraz wykładu zostaną zorganizowane przez Organizatora do końca 2024 r. W przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora nagrody w postaci szkolenia oraz wykładu będą mogły zostać zrealizowane do końca pierwszego kwartału 2025 r.
 2. Nieodebranie nagrody przez osoby do tego uprawnione do 30.09.2024 r. jest równoznaczne
  z utratą prawa do nagrody.

7. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia, odwołania Konkursu lub pewnych jego etapów.
 4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników,
  w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestników.
 6. Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej (skanu) przesłanego na adres e-mail: warszawawkwiatach@zzw.waw.pl
 7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ul. Hoża 13 A lub ul. Krucza 5/11d), w Pawilonie Edukacyjnym Kamień (ul. Wybrzeże Puckie 1), w siedzibach oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz na stronach internetowych: https://www.warszawawkwiatach.pl i tpw.org.pl .
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 10. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: warszawawkwiatach@zzw.waw.pl.

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie zgłaszającego

Klauzula informacyjna

Pełen regulamin w wersji PDF

Regulamin poprzedniej edycji pod linkiem: https://zzw.waw.pl/warszawawkwiatach/40-edycja/regulamin-konkursu-2023/?b=43