Regulamin konkursu

Share

Regulamin 40. Konkursu

„Warszawa w kwiatach” w 2023 roku

1. Postanowienia ogólne

 1. Ogłasza się regulamin 40 konkursu „Warszawa w kwiatach” (dalej jako „Konkurs”) dla edycji organizowanej w 2023 r. (dalej jako „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako „Organizator”), zaś współorganizatorem Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, z siedzibą w Warszawie, pod adresem pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa (dalej jako „TPW”).
 3. Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa, przebieg oraz organizację Konkursu.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://zzw.waw.pl/warszawawkwiatach/.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.). Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 227 t.j.).
 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Konkurs

 1. Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
 • balkonów, loggii i okien;
 • ogródków i ogrodów przydomowych;
 • budynków i terenów ogólnodostępnych oraz innych form zieleni miejskiej (np. placów, parków, zieleńców i ogrodów jordanowskich, terenów wokół hoteli, kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji kulturalnych i naukowych, centrów handlowych, centrów biurowych itp.);
 • ogródków działkowych;
 • osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych);

zwanych dalej łącznie „obiektami” lub osobno „obiektem”.

 1. Konkurs będzie składał się z następujących kategorii:
 • Balkony, loggie i okna – ukwiecone indywidualnie, od zewnątrz balkony, loggie i okna;
 • Inicjatywy sąsiedzkie – wspólne działanie na rzecz zazieleniania przestrzeni w myśl ekologii miejskiej, w tym MAL-e oraz tereny wokół budynków użyteczności publicznej;
 • Ogrody i ogródki przydomowe przy budynkach jedno- i wielorodzinnych – widoczne od ulicy;
 • Osiedla mieszkaniowe – tereny spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych;
 • Aranżacja zieleni – ukwiecenia prywatne przy kawiarniach, sklepach, punktach usługowych;
 • Ogród lub ogródek edukacyjny – szkoły, przedszkola, placówki opiekuńcze;
 • Założenie ogrodowe statutowe – instytucje, które mają w statucie opiekę nad ogrodami i terenami zieleni w przestrzeni miejskiej;
 • Założenie ogrodowe niestatutowe – instytucje publiczne i organizacje non profit, które nie mają w statucie opieki nad ogrodami i terenami zieleni w przestrzeni miejskiej;
 • Ogródki działkowe kwietne – ogrody w zamkniętych i otwartych zespołach Ogrodów Działkowych, widoczne od strony alejki;
 • Nagroda Mister Kwiatów – wybierany spośród laureatów 1, 2, 3 kategorii;
 • Nagroda im. Zofii Wóycickiej – nagroda może zostać przyznana obiektom, które w szczególny sposób wyróżniają się od pozostałych obiektów zgłoszonych do kategorii „Balkony, loggie i okna”, „Ogródki działkowe”, „Ogrody i ogródki przydomowe”;
 • Nagroda im. Stefana Starzyńskiego – obiekty w szczególny sposób nawiązujące do tradycyjnych warszawskich ogrodów;
 • Nagroda „Królowa Róż” – nagroda specjalna przyznawana spośród różanek lub aranżacji/kompozycji różanych zgłoszonych w ww. kategoriach.
 1. Kryteria oceny zgłoszonych obiektów:
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – kompleksowa aranżacja ogrodnicza zgłaszanego terenu;
 • szczególna uwaga będzie przykładana do aspektów estetycznych i ekologicznych tj. dbałość o różnorodność biologiczną, kompostowanie, upcycling;
 • ocenie nie podlegają:
 1. okna ukwiecone od wewnątrz (kwiaty stojące na wewnętrznym parapecie okiennym), a także ukwiecenie wewnątrz mieszkania, domy, itp.,
 2. balkony i loggie, niewidoczne na zewnątrz;
 • z Konkursu wyklucza się:
 1. kompozycje z kwiatów sztucznych,
 2. obiekty zaniedbane, zaśmiecone,
 3. obiekty, w szczególności balkony, ogródki i ogrody, na których rozwieszone jest pranie np. bielizna lub panuje bałagan;
 • nie podlega ocenie obiekt, który nie został zgłoszony do Konkursu, nawet wtedy, gdy stanowi on całość z innym obiektem zgłoszonym przez innego uczestnika lub zgłaszającego (np. w przypadku balkonów, ogródków i ogrodów podzielonych na dwie części, sąsiadujących ze sobą okien itp.).

3. Zasady uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział:
 2. mieszkańcy m.st. Warszawy (osoby fizyczne),
 3. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na terenie m.st. Warszawy, z wyłączeniem Organizatora,

dalej łącznie jako „Uczestnicy” lub indywidulanie „Uczestnik”, których ukwiecenia znajdują się w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

 1. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, poza Organizatorem, do zadań których należy opieka nad terenami zieleni mogą zgłaszać obiekty wyłącznie w kategorii „Założenie ogrodowe statutowe”.
 2. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, do zadań których nie należy opieka nad terenami zieleni mogą zgłaszać obiekty wyłącznie w kategorii „Założenie ogrodowe niestatutowe”.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie TPW oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny, jednakże Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego warunków.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe przeprowadzenie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej jako „zgłoszenie”), drogą:
  • elektroniczną, przez wypełnienie zgłoszenia znajdującego się na stronie https://zzw.waw.pl/warszawawkwiatach/;
  • papierową, przez dostarczenie zgłoszenia osobiście, z zastrzeżeniem ust. 8, na adres Pawilon Edukacyjny Kamień, Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa lub do siedziby Organizatora przy ul. Kruczej 5/11D, 00-548 Warszawa, lub ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (CD, DVD, Pendrive) – nośniki nie będą zwracane.
 7. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą do pobrania na stronie internetowej https://zzw.waw.pl/warszawawkwiatach/, w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa oraz siedzibie Organizatora przy ul. Kruczej 5/11D, 00-548 Warszawa lub ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, jak również w oddziałach TPW. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Pobieranie i składanie zgłoszeń osobiście uzależnione jest od otwarcia Pawilonu Edukacyjnego Kamień, Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa, oraz siedziby Organizatora przy ul. Kruczej 5/11D, 00-548 Warszawa. oraz ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa.
 9. Załączenie zdjęć do zgłoszenia jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika pełni praw do ich wykorzystania.
 10. Zdjęcia w liczbie max 5 sztuk załączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem (dłuższy bok min. 1600 pikseli); dopuszcza się załączenie zdjęć w formie odbitek (min. 13 cm x 18 cm) na papierze fotograficznym. Wśród nadesłanych zdjęć, maksymalnie dwa powinny obligatoryjnie przedstawiać różne ujęcia ogólnodostępności obiektu i widok obiektu z zewnątrz, pozostałe zdjęcia powinny prezentować kompletne kompozycje roślin danego obiektu w szerokim kadrze, bez prezentowania ujęć pojedynczych roślin oraz mebli i wyposażenia obiektu.
 11. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dnia 1.06.2023 r. do dnia 17.07.2023 r. Decyduje data zarejestrowania na stronie internetowej, potwierdzona data dostarczenia do wskazanych w ust. 7. dwóch miejsc składania zgłoszeń lub data stempla pocztowego.
 12. Dopuszcza się zgłoszenie obiektu przez osobę niebędącą jego właścicielem lub opiekunem (dalej jako „Zgłaszający”) pod warunkiem posiadania pisemnej zgody właściciela/opiekuna obiektu na udział w Konkursie.
 13. Zgłaszający jest zobowiązany dołączyć pisemną zgodę właściciela/opiekuna do wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres podmiotu obsługującego Konkurs.
 14. Zgłaszający nie ma prawa do otrzymania nagrody. Nagroda przysługuje wyłącznie osobie/podmiotowi, która/który jest właścicielem/opiekunem obiektu.
 15. Zgłoszenia wysłane za pośrednictwem formularza internetowego przez osobę niebędącą właścicielem/opiekunem obiektu muszą zawierać skan zgody podpisanej przez właściciela/opiekuna obiektu.
 16. Wzór formularza zgody dostępny będzie do pobrania w sposób, o którym mowa w ust. 7. Formularz zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest w Załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu. Dane osobowe uczestników zbierane są także na podstawie wyrażonej zgody.
 18. Uczestnik przystępujący do Konkursu oraz Zgłaszający zobowiązują się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszą.
 19. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie na następujących warunkach:
  • zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem,
  • zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych,
  • materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika będą służyły do informowania o Konkursie i jego przebiegu,
  • wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika z zachowaniem pkt 1–3 powyżej, w Konkursie oraz w jego edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.
 20. Zgoda, o której mowa w ust. 20 dotyczy utrwalenia dowolną techniką oraz wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wykorzystania takiego utrwalenia poprzez zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi środkami i w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu.
 21. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do zgłoszenia konkursowego i wszystkich wchodzących w jego skład elementów będących utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji ujawnionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w chwili udzielenia licencji, w szczególności:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie w nakładzie o dowolnej wielkości przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej,
 • wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej i w telewizji,
 • w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci multimedialnych oraz Internetu.
 1. Przesłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoby, które wyznaczył do reprezentowania go podczas objazdów lub uroczystości wręczenia nagród, zapoznały się i zaakceptowały Regulamin.
 2. Organizator i TPW nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z publikacją i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia, a także wizerunku Uczestników oraz reprezentujących ich osób.

4. Komisja Konkursowa

 1. Wyboru obiektów, które zostaną nagrodzone w Konkursie dokona Komisja Konkursowa (dalej zwana ,,Komisją”).
 2. Skład Komisji ustala i powołuje Organizator wraz z TPW.
 3. Komisja będzie składać się z 8 członków w tym:
  • 1 przedstawiciela Organizatora wskazanego przez Organizatora;
  • 2 przedstawicieli TPW wskazanych przez TPW, w tym Przewodniczącego Komisji;
  • 2 ekspertów wspólnie wybranych przez Organizatora i TPW;
  • 2 przedstawicieli partnerów Konkursu, wybranych przez Organizatora;
  • 1 przedstawiciela Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 4. Komisja będzie podejmować decyzję większością głosów, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 5. Zadaniem członków Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, interpretacja postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z przebiegiem Konkursu.
 6. Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu obiektu, w związku z którym Uczestnik lub Zgłaszający naruszyli postanowienia Regulaminu.
 7. Poza nagrodami przyznanymi w kategoriach, o których mowa w §2 ust. 2 Komisja może przyznać wyróżnienia.

5. Przebieg Konkursu

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dnia 1.06.2023 r. do dnia 17.07.2023 r.
 2. Objazd Komisji w celu wyłonienia obiektów odbędzie się w terminie od 02.08.2023 r. do 04.08.2023 r. W przypadku wystąpienia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Komisja może podjąć decyzję o ocenie prac tylko na podstawie fotografii zrobionych przez fotografa Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 27.08.2023 r., natomiast przekazanie przyznanych nagród nastąpi do 30.09.2023 r.
 4. Określone w Regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę natury społecznej, organizacyjnej bądź związaną z działaniem siły wyższej, w tym wystąpienia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

6. Nagrody

 1. W każdej kategorii wymienionej w § 2 ust. 2 pkt przyznawane będą nagrody:
  • Balkony, loggie i okna – 3 laureatów z nagrodami;
  • Inicjatywy sąsiedzkie – 3 laureatów z nagrodami;
  • Ogrody i ogródki przydomowe – 3 laureatów z nagrodami;
  • Osiedla mieszkaniowe – 3 laureatów z nagrodami;
  • Aranżacja zieleni – 1 laureat z nagrodami;
  • Ogród lub ogródek edukacyjny – 3 laureatów z nagrodami;
  • Założenie ogrodowe statutowe – 1 laureat z nagrodami;
  • Założenie ogrodowe niestatutowe – 1 laureat z nagrodami;
  • Ogródki działkowe kwietne – 3 laureatów z nagrodami;
  • Nagroda Mister Kwiatów – 1 laureat z nagrodami;
  • Nagroda im. Zofii Wóycickiej –1 laureat z nagrodami;
  • Nagroda im. Stefana Starzyńskiego – 1 laureat z nagrodami;
  • Nagroda „Królowa Róż” – 1 laureat z nagrodami.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego niż określony w niniejszym Regulaminie podziału nagród lub nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
 3. Komisja przyzna następujące nagrody:
  • nagroda główna dla laureata kategorii „Mister Kwiatów” – możliwość zaprojektowania miejskiej rabaty z ogrodniczką Organizatora;
  • nagrody dla laureatów w kategorii „Ogród lub ogródek edukacyjny” – szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia ogrodniczych zajęć edukacyjnych;
  • nagroda dla laureatów wszystkich kategorii – udział w wykładzie o hodowli róż oraz ogrodnicze upominki przygotowane przez Organizatora i partnerów Konkursu.
 4. Nagrody w postaci szkolenia oraz wykładu zostaną zorganizowane przez Organizatora do końca 2023 r., z uwzględnieniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych, jakie w danym terminie będą obowiązywać. W przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora nagrody w postaci szkolenia oraz wykładu będą mogły zostać zrealizowane do końca pierwszego kwartału 2024 r.
 5. Nieodebranie nagrody przez osoby do tego uprawnione do 30.09.2023 r. jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 6. Zgłaszający, o którym mowa w § 3 ust. 13 nie ma prawa do otrzymania nagrody. Nagroda przysługuje wyłącznie osobie/podmiotowi, która/który jest właścicielem/opiekunem obiektu.

7. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia, odwołania Konkursu lub pewnych jego etapów.
 4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestników.
 6. Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej (skanu) przesłanego na adres e-mail: warszawawkwiatach@zzw.waw.pl
 7. Regulamin dostępny jest w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13 A, 00-528 oraz na stronach internetowych: https://www.warszawawkwiatach.pl
 8. W przypadku wprowadzenia w czasie trwania Konkursu stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, informacje dotyczące Konkursu będzie można uzyskać telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu: +48 723 248 991.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej Organizatora.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 11. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: warszawawkwiatach@zzw.waw.pl.

 

Plik pdf: Regulamin Konkursu Warszawa w kwiatach 2023