Regulamin Zielonego Funduszu dla Warszawy

Regulamin programu pn. „Zielony Fundusz dla Warszawy”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady funkcjonowania Programu pn. „Zielony Fundusz dla Warszawy”, zwanego dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest miasto st. Warszawa.
 3. Operatorem Programu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
 4. Celem Programu jest realizacja celów wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta st. Warszawy oraz Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy  do roku 2030  z perspektywą do roku 2050  Miejski Plan Adaptacji, w ramach zadań Statutowych Operatora Programu, a w szczególności utrzymanie i rozwój terenów zieleni w m.st. Warszawie, mitygacja i adaptacja do zmian klimatycznych, przyczynianie się do zachowania i zwiększania różnorodności biologicznej oraz do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy.
 5. Czas trwania Programu jest nieoznaczony, o ile Organizator nie zdecyduje inaczej.
 • 2. Zasady Programu
 1. Do Programu mogą przystąpić osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Podmiot, który planuje przystąpić do Programu wypełnia formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, bądź kontaktuje się z Operatorem w wybrany przez siebie sposób składając deklarację dotyczącą chęci przystąpienia do Programu.
 3. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia danemu podmiotowi udziału w Programie.
 4. Podmiot przystępujący do Programu (zwany dalej Darczyńcą) podpisuje umowę darowizny zadeklarowanej kwoty pieniężnej w formie pisemnej. Umowa określa co najmniej: kwotę darowizny, cel darowizny, termin i sposób dokonania wpłaty darowizny oraz przewidywany termin realizacji celu darowizny. Minimalną kwotę darowizny ustala się na 100 zł.
 5. Celem darowizny mogą być działania wskazane w § 1 ust. 4 lub inne zadania statutowe Operatora, podejmowane na terenach będących w zarządzie Operatora, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, a w szczególności: objęcie pielęgnacją wybranego obszaru zieleni przez określony czas (tzw. „adopcja” terenu zieleni), nowe nasadzenia zieleni na wybranym terenie wraz z co najmniej roczną usługą pielęgnacji, montaż elementów małej architektury na terenach zieleni.
 6. Realizacja działań, o których mowa w ust. 5 powyżej, na terenach będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Organizatora niż Operator, będzie uzależniona od możliwości zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Operatorem a daną jednostką organizacyjną Organizatora.
 7. Szczegółowy cel darowizny będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Darczyńcą a Operatorem, uwzględniających zakładaną kwotę darowizny oraz możliwości techniczne, organizacyjne i prawne Operatora, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. W przypadku gdy kwota darowizny nie przekracza 5 000 zł decyzję o szczegółowym celu na jaki zostanie przeznaczona darowizna podejmuje Operator.
 9. W przypadku braku możliwości zrealizowana zadania stanowiącego cel darowizny po zawarciu umowy darowizny i przekazaniu darowizny Operatorowi, Darczyńca i Operator ustalą inne zadanie jako cel darowizny.
 10. Jeden podmiot może zawrzeć więcej niż jedną umowę darowizny w ramach Programu.
 11. Przez wpłatę darowizny w kwocie od 5 000 zł do 99 999,99 zł (przy czym darowizny dokonane w ciągu roku od momentu przekazania pierwszej z darowizn w ramach umów darowizny zawartych z jednym podmiotem sumują się) Darczyńca otrzymuje tytuł Partnera Zielonego Funduszu dla Warszawy.
 12. Przez wpłatę darowizny w kwocie od 100 000 zł do 499 999 zł (przy czym darowizny dokonane w ciągu roku od momentu przekazania pierwszej z darowizn w ramach umów darowizny zawartych z jednym podmiotem sumują się) Darczyńca otrzymuje tytuł Partnera Kluczowego Zielonego Funduszu dla Warszawy.
 13. Przez wpłatę darowizny w kwocie powyżej 500 000 zł (przy czym darowizny dokonane w ciągu roku od momentu przekazania pierwszej z darowizn w ramach umów darowizny zawartych z jednym podmiotem sumują się) Darczyńca otrzymuje tytuł Partnera Głównego Zielonego Funduszu dla Warszawy.
 14. Partner, Partner Kluczowy oraz Partner Główny Zielonego Funduszu dla Warszawy są tytułami symbolicznymi, które Darczyńcy otrzymują w podziękowaniu za wsparcie w postaci darowizny i którymi mogą się posługiwać na zasadach opisanych w umowie darowizny.
 15. Organizator ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji celu darowizny, gdy opóźnienie to jest wynikiem okoliczności przez nich niezawinionych,
  w szczególności takich jak:
 • brak możliwości uzyskania przez Organizatora lub Operatora wymaganych dla realizacji Zadania uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, etc. przy zachowaniu przez Organizatora lub Operatora należytej staranności,
 • brak możliwości wykonywania prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
 • opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Organizator lub Operator ponoszą odpowiedzialność,
 • zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, które wystąpiło po wejściu Umowy w życie, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą
  z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, stan epidemii,
 • przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace objęte zadaniem, które nie są następstwem okoliczności, za które Organizator lub Operator ponosi odpowiedzialność.
 • 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Darczyńców
 1. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji Programu będą przetwarzane zgodnie
  z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., dalej: „RODO”) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu realizacji Programu, tj. danych osobowych udostępnianych przez Darczyńców, jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 (dalej: „Administrator”).
 3. W ramach Programu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby do kontaktu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • Podmioty, którym dane osobowe zostały udostępnione lub powierzone w oparciu
  o umowę powierzenia danych osobowych w związku z realizacją Programu,
 • Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 2. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania danych osobowych.
 3. Darczyńcy oświadczają, że w przypadku przekazania danych osobowych osób trzecich, poinformowały te osoby o przekazaniu danych i pozyskały od tych osób wymagane zgody. Darczyńcy są zobowiązani przekazać Organizatorowi pozyskane zgody.
 4. Dane osobowe Darczyńców będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo
  w Programie.
 6. Darczyńcy zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie swoich danych osobowych udostępnionych Administratorowi.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy darowizny albo rezygnacji lub odmowy uczestnictwa w Programie, o której mowa w § 2 ust. 3 , a następnie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi.
 8. Darczyńca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
  iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO lub wydane na jego podstawie krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@zzw.waw.pl.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Organizator ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie sfinansowanego z darowizny obiektu przez osoby trzecie, w szczególności w wyniku wandalizmu lub kradzieży.
 2. Darczyńca nie ma możliwości roszczenia praw do własności obiektów sfinansowanych
  z darowizny w ramach Programu oraz sposobu ich użytkowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania regulaminu
  o zmienionej treści na stronie internetowej www.zzw.waw.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Programu pn. „Zielony Fundusz dla Warszawy”

Formularz przystąpienia do Programu „Zielony Fundusz dla Warszawy”

Dane obowiązkowe:

 1. Nazwa podmiotu planującego przystąpienie do programu

_______________________________________________________

 1. Dane kontaktowe do osoby reprezentującej podmiot planujący przystąpienie do Programu:

Imię i nazwisko  _____________________________

Adres e-mail  _______________________________

Nr telefonu ________________________________

Dane nieobowiązkowe:

 1. Planowana kwota zaangażowania: ___________________ PLN
 2. Preferowany rodzaj działania na rzecz celów Programu:
  1. Adopcja terenu zieleni:

_________________________________________________

 1. Nasadzenia
  1. Krzewów □
  2. Bylin □
 • roślin cebulowych □
 1. drzew □
 2. inne – jakie ________________________
 1. Montaż małej architektury:
  1. Ławki                                                  □
  2. Inne (wskazać jakie): ________________________
 2. Inny (wskazać jaki):

————————————————————————–

 1. Preferowana lokalizacja działania: __________________________________

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Programu pn. „Zielony Fundusz dla Warszawy”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, w celu wzięcia udziału w Programie pn. „Zielony Fundusz dla Warszawy” w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kontakt@zzw.waw.pl., mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako „ZZW”).
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZZW za pomocą adresu daneosobowe@zzw.waw.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w pkt 3.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZW przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy darowizny albo rezygnacji lub odmowy uczestnictwa w Programie, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  ▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  ▪ osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  ▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  ▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  ▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  ▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  ▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  e) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) ze względu na fakt, iż Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celu określonego w treści zgody.
 11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.