Regulamin plebiscytu 2023

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Ogłasza się regulamin 1. Plebiscytu „Warszawskie Drzewo Roku” (dalej jako „Plebiscyt”) dla edycji organizowanej w 2023 r. (dalej jako „Regulamin”).
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako „Organizator”).
 3. Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa, przebieg oraz organizację Plebiscytu.
 4. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://zzw.waw.pl/drzeworoku.
 5. Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 227 t.j.).

§ 2.

Plebiscyt

 1. Celem Plebiscytu jest wybór drzewa rosnącego na terenie m.st Warszawy, które ze względu na swoją historię i cechy gatunkowe (wielkość, obwód, wiek, układ) zasługuje na tytuł „Warszawskiego Drzewa Roku”. Celem pośrednim Plebiscytu jest popularyzacja wiedzy o wartości i roli drzew w lokalnym środowisku oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.
 2. Do plebiscytu mogą zostać zgłoszone drzewa spełniające wszystkie niżej wskazane warunki:
 3. drzewa rosnące na terenie m.st. Warszawy,
 4. drzewa rosnące na terenie ogólnodostępnym,
 5. drzewa nieobjęte wnioskiem lub decyzją o wycinkę (informację tę można sprawdzić na stronie um.warszawa.pl w zakładce „wiem o wycince”).
 6. Z Plebiscytu wyklucza się:
 7. drzewa rosnąca poza obszarem m.st. Warszawy,
 8. drzewa rosnące na prywatnych posesjach i terenach zamkniętych,
 9. drzewa objęte wnioskiem lub decyzją o wycinkę.

§ 3.

Przebieg Plebiscytu

 1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów: zgłaszania drzew i głosowania. Zgłoszenia w etapie pierwszym przyjmowane będą w terminie od dnia 14.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r.
 2. Głosowanie w etapie drugim rozpocznie się 7.10.2023 r., a zakończy 10.11.2023 r.
 3. Zgłoszenia drzew należy dokonać poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie zzw.waw.pl/drzeworoku.
 4. Głosowanie odbędzie się za pomocą formularza internetowego zamieszczonego w dniu 7.10.2023 r. na stronie zzw.waw.pl/drzeworoku.
 5. Zasady dotyczące głosowania w drugim etapie zostaną opublikowane najpóźniej w dniu rozpoczęcia publicznego głosowania na stronie zzw.waw.pl/drzeworoku.
 6. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 14.11.2023 r.
 7. Określone w niniejszym Regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę natury społecznej, organizacyjnej bądź związaną z działaniem siły wyższej.

§ 4.

Zasady uczestnictwa w etapie pierwszym Plebiscytu

 1. Zgłoszenia do Plebiscytu może dokonać każdy (dalej jako „Zgłaszający”), kto w terminie od 14.08.2023 r. do 15.09.2023 r. wypełni poprawnie formularz internetowy zamieszczony na stronie zzw.waw.pl/drzeworoku.
 2. Udział w Plebiscycie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Plebiscycie.
 3. Zgłaszający zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Plebiscytu. Zgłoszenie do Plebiscytu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Zgłaszającego z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego warunków.
 4. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje dotyczące nominowanego drzewa:
 6. dane osoby zgłaszającej – imię i nazwisko, pełna nazwa firmy/instytucji;
 7. adres e-mail zgłaszającego;
 8. informacja o zgłoszonym drzewie – dokładna lokalizacja, miejsce, przy którym rośnie drzewo (ulica, współrzędne geograficzne);
 9. gatunek drzewa;
 10. nazwę dzielnicy, w obrębie której rośnie drzewo;
 11. uzasadnienie – indywidualna ocena zgłaszającego, ciekawa historia, mit, legenda czy zdarzenie historyczne, które wiąże się z danym drzewem oraz inne informacje, które wyróżniają nominowane drzewo na tle innych roślin;
 12. zdjęcie drzewa – maksymalnie 3 zdjęcia, w tym jedno w szerokim kadrze, obejmującym teren, na którym dane drzewo rośnie.
 13. Załączenie zdjęć do zgłoszenia jest równoznaczne z posiadaniem przez Zgłaszającego pełni praw do ich wykorzystania.
 14. Zdjęcia w liczbie max 3 sztuk załączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem. Wśród nadesłanych zdjęć, maksymalnie jedno powinno przedstawiać ujęcie drzewa w szerokim kadrze, obejmujące teren, na którym rośnie.
 15. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dnia 14.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. Decyduje data zarejestrowania na stronie internetowej zzw.waw.pl/drzeworoku.
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do dokonania zgłoszenia w Plebiscycie. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu Plebiscytu. Dane osobowe Zgłaszających zbierane są także na podstawie wyrażonej zgody.
 17. Zgłaszający przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszy.
 18. Zgłaszający z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia do Plebiscytu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do zgłoszenia i wszystkich wchodzących w jego skład elementów będących utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji ujawnionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w chwili udzielenia licencji, w szczególności:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie w nakładzie o dowolnej wielkości przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej,
 • wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej i w telewizji,
 • w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci multimedialnych oraz Internetu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z publikacją i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia.

§ 5.

Komisja Konkursowa

 1. Wyboru drzew, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu Plebiscytu – głosowania – dokona komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Komisja będzie składać się z 5 członków, w tym Przewodniczącego Komisji. Skład Komisji ustala i powołuje Organizator.
 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja dokona wyboru 18 drzew – po 1 z każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które wezmą udział w głosowaniu w drugim etapie Plebiscytu.
 4. Komisja będzie podejmować decyzję większością głosów, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 5. Zadaniem członków Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, interpretacja postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganie sporów związanych z przebiegiem Plebiscytu.
 6. Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu zgłoszonego drzewa, w związku z którym Zgłaszający naruszył postanowienia Regulaminu.

§ 6.

Wyniki Plebiscytu

 1. Drzewo, które w wyniku głosowania zwycięży z Plebiscycie, otrzyma tytuł „Warszawskiego Drzewa Roku 2023” oraz pamiątkową tabliczkę z informacją o przyznanym tytule, która zostanie zamontowana w pobliżu zwycięskiego drzewa.
 2. Organizator zobowiązuje się do dokonania zgłoszenia zwycięskiego drzewa do konkursu „Drzewo Roku”, organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.
 3. Wyniki Plebiscytu zostaną zamieszczone także na stronie internetowej zzw.waw.pl/drzeworoku .

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwa w Plebiscycie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia, odwołania Plebiscytu lub pewnych jego etapów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Zgłaszających.
 5. Rezygnacja z udziału w Plebiscycie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej (skanu) przesłanego na adres e-mail: drzeworoku@zzw.waw.pl.
 6. Regulamin dostępny jest w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13 A, 00-528 oraz na stronie internetowej: https://www.zzw.waw.pl/drzeworoku.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej Organizatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 9. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: drzeworoku@zzw.waw.pl.

Do pobrania:

Pobierz regulamin plebiscytu ” Warszawskie drzewo roku” ( .doc)

Pobierz regulamin plebiscytu ” Warszawskie drzewo roku” ( .pdf)