Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu informacyjnego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu informacyjnego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy [link otwiera się w nowym oknie].

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-07-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Anna Walczyk.
 • E-mail: awalczyk@zzw.waw.pl
 • Telefon: 22 277 42 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
 • E-mail: kontakt@zzw.waw.pl
 • Telefon: 22 277 42 07
 • ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich [link otwiera się w nowym oknie].

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

W budynku można załatwić sprawy związane z wydawaniem opinii dotyczących prac w terenach zieleni.

Sposób dojazdu:

Budynek znajduje się przy ul. Hożej.

Dojście do siedziby jest od ul. Hożej pomiędzy budynkami o numerach 9 i 11. Przejście ciągiem pieszo – jezdnym ok. 170 kroków. Na całej trasie są tabliczki informacyjne z kierunkiem trasy. Nawierzchnia z płyty chodnikowej lub trylinki.

Budynek jest oznakowany.

Klienci obsługiwani są na parterze, po uprzednim wywołaniu pracownika przez ochronę.

Pisma można składać w kancelarii na pierwszym piętrze.
W budynku dostępny jest tłumacz języka migowego.

Przy wejściu po lewej stronie, znajduje się portiernia oraz mapa dotykowa z rozkładem pomieszczeń oraz czytnikiem NFC. Na wszystkich kondygnacjach w pobliżu windy znajdują się mapy pomieszczeń oraz czytnik NFC z rozkładem pomieszczeń na danym piętrze.

Hol na parterze prowadzi do windy i pierwszego piętra gdzie znajduje się kancelaria oraz toalety.

W budynku jest winda.

Przy pomieszczeniach brak oznaczeń brajlowskich i NFC. Część pomieszczeń posiada oznakowane taśmami szklane drzwi.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z kartą dla osoby niepełnosprawnej znajdują się na chodniku ul. Hożej 9-5 w odległości 270 kroków od wejścia do siedziby ZZW.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze. W toalecie jest przestrzeń manewrowa.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ [link otwiera się w nowym oknie].

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa

W budynku można załatwić sprawy związane z udostępnianiem nieruchomości będącymi w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Sposób dojazdu:

Budynek znajduje się na ul. Kruczej, pomiędzy ul. Wilczą oraz ul. Piękną.

Wejście do siedziby jest od zachodniej strony ul. Kruczej. Przejście chodnikiem ok. 85 kroków przy budynku Krucza 3, przy śmietniku skręt w prawo i dalej ok. 70 kroków. Dojście piesze jest chodnikiem i ciągiem pieszo-jezdnym. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia.

Budynek jest oznakowany.
Klienci obsługiwani są na parterze, po uprzednim wywołaniu pracownika przez ochronę.

Pisma można składać w sekretariacie, na pierwszym piętrze.

W budynku dostępny jest tłumacz języka migowego.

Przy wejściu znajduje się portiernia oraz mapa dotykowa z rozkładem pomieszczeń oraz czytnikiem NFC. Dodatkowo, na każdym piętrze znajdują się mapy dotykowe z czytnikiem NFC.

Przy pomieszczeniach brak oznaczeń brajlowskich i NFC.

Hol na parterze prowadzi do schodów na pierwsze piętro gdzie znajduje się sekretariat.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólnodostępna toaleta dla osób znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ [link otwiera się w nowym oknie].

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Solec 8, 00-439 Warszawa

W budynku można załatwić sprawy związane z cumowaniem w Porcie Czerniakowskim.

Port jest ogólnodostępnym miejscem przeznaczonym do cumowania jednostek pływających i rekreacji, uprawiania sportów wodnych, realizacji zawodów sportowych, prowadzenia zajęć edukacyjnych. Port jest otwarty w sezonie (od 1 kwietnia do 31 października) w godz. 8-22, poza sezonem w godz. 10-18.

Sposób dojazdu:

Budynek znajduje się na ul. Solec.

Wjazd i dojście do budynku znajdują się od Wisłostrady od jezdni w kierunku Gdańska. Wejście do siedziby jest od ul. Solec 8. Przejście obok biało czerwonego szlabanu w dół drogą piaszczystą ok. 11 kroków, następnie w prawo ok. 40 kroków. Dojście piesze jest chodnikiem oraz drogą piaszczystą.

Budynek jest oznakowany.

Klienci obsługiwani są na parterze w bosmanacie.

Pisma można składać w bosmanacie na parterze budynku.
W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.
W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i NFC.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia.

Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ [link otwiera się w nowym oknie].

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Bartycka 175, pawilon 6, 00- 716 Warszawa

W budynku można załatwić sprawy związane z obsługą techniczną terenów i obiektów ZZW.

Sposób dojazdu:

Budynek znajduje się na ul. Bartyckiej.

Wejście i dojazd do siedziby jest od ul. Bartyckiej 175. Przejście przez bramę wjazdową przy ulicy następnie dojście drogą betonową ok. 140 kroków, następnie w lewo przy biało czerwonym szlabanie ok. 14 kroków.

Budynek jest oznakowany.

Klienci obsługiwani są bezpośrednio po wejściu do budynku przy ochronie.

W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Po wejściu do budynku znajduje się stanowisko ochrony.

Budynek parterowy bez barier w dostępie.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i NFC.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia.

Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ [link otwiera się w nowym oknie].

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Pawilon Edukacyjny Kamień, ul. Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa

W budynku organizowane są warsztaty edukacji przyrodniczej i ekologicznej zgodnie z informacjami o wydarzeniach na stronie internetowej ZZW.

Sposób dojazdu:

Brak możliwości dojechania bezpośrednio pod budynek.

Dojście do budynku jest od ul. Wybrzeże Puckie. Wjazd na parking od ul. Zatylnej. Dojście piesze nieutwardzoną ścieżką od parkingu w prawo ok. 85 kroków.

Budynek nie jest oznakowany.

Brak oznakowania wejścia.

Osoby odwiedzające obsługiwane są bezpośrednio po wejściu do budynku.

W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Przy wejściu po lewej stronie znajduje się mapa dotykowa z rozkładem pomieszczeń oraz czytnikiem NFC.

Po wejściu do budynku na parterze jest sala spotkań, toalety.

Budynek posiada parter oraz antresolę. Dostęp na antresolę schodami lub platformą schodową.

W budynku są oznaczenia brajlowskie oraz NFC dla pomieszczeń ogólnodostępnych.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową i posiadająca przestrzeń manewrową.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ [link otwiera się w nowym oknie].

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści:

Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13A
00-528Warszawa