IMG_20171010_155943 | Bemowo – gospodarka drzewostanem