ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa

Baza wiedzy - Tereny zieleni

1. Opinie dotyczące wykonywania prac w terenach zieleni
Share
 1. Dokumentacja projektowa oraz sposób prowadzenia prac muszą być zgodne z wytycznymi „Standardów kształtowania zieleni Warszawy” (załącznik nr 7 do Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIII/973/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r.), dalej jako „Standardy”. Standardy opisują metodykę prowadzenia prac w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić istniejącą roślinność oraz określają sposoby organizacji placu budowy, preferowany dobór gatunkowy w środowisku miejskim oraz sposób wykonywania nasadzeń zastępczych, które często są przedmiotem uzgodnień przy realizacji inwestycji.
 2. Przedkładana do opinii dokumentacja powinna być kompletna i zawierać następujące opracowania:
 • Inwentaryzację zieleni

Inwentaryzacja powinna zawierać opracowanie rysunkowe i tabelaryczne. Na aktualny podkład mapy zasadniczej należy nanieść umiejscowienie pni w przypadku drzew oraz zasięgi koron drzew, krzewów, jak również obrys obszarów zajmowanych przez trawniki znajdujące się w sąsiedztwie planowanych robót na stan których roboty mogą mieć wpływ (obszary dojazdów, obszary prowadzenia robót, składowania materiałów, zaplecza etc.). Poszczególne egzemplarze drzew, krzewów i ich grup należy oznaczyć kolejnymi numerami, które zostaną odpowiednio opisane w tabeli. Tabela wykazu roślin powinna zawierać co najmniej informacje o: gatunku drzewa/krzewu, i obwodzie pni (obwód mierzony na wysokości 130 cm). Dodatkowo warto scharakteryzować ogólny stan fitosanitarny, pokrój, statykę drzewa.

 • Opis sposobu przeprowadzania prac ziemnych

W przypadku inwestycji liniowych i prowadzenia prac w zasięgu koron drzew sugeruje się, by wykonywane prace były przeprowadzone metodami bezwykopowymi (przecisku lub przewiertu sterowanego). Głębokość ułożenia instalacji powinna być nie mniejsza niż 1,5 metra, by nie został uszkodzony system korzeniowy. Na podkładzie mapowym należy oznaczyć rzut korony drzew, trasy przecisków oraz lokalizację i wymiary komór technicznych.

 • Projekt gospodarki zielenią w formie tabelarycznej i opisowej. Należy w nim umieścić informacje dotyczące ewentualnych kolizji roślin z planowaną inwestycją. Należy też opisać sposób zabezpieczania istniejących adaptowanych drzew i krzewów podczas prowadzenia prac. Konieczne jest również uwzględnienie zakresu i metody odtwarzania trawników.
 • Projekt nasadzeń zastępczych

W przypadku kolizji inwestycji z zielenią i bezwzględnej konieczności wycięcia istniejących drzew lub krzewów, przedstawić należy projekt nasadzeń kompensacyjnych. Kompensacja przyrodnicza powinna być odpowiednia do strat roślin poniesionych podczas inwestycji tj. z zachowaniem proporcji nie mniejszej niż 1:1 drzew usuniętych do drzew dosadzanych. Nasadzenia powinny zostać naniesione na mapę z istniejącą infrastrukturą techniczną. W projekcie należy uwzględnić część tekstową z opisem projektowanych roślin (gatunki, parametry) wraz z technologią sadzenia i sposobem pielęgnacji.

 1. Przedłożony do ZZW projekt podlega wstępnej ocenie pod kątem jego kompletności. W przypadku złożenia do ZZW dokumentacji projektowej niekompletnej, tj. niezawierającej kompletu dokumentów wypełnionych zgodnie z opisanymi wytycznymi, dokumentacja zostanie odesłana wnioskodawcy w celu jej uzupełnienia.
 2. Do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnej dokumentacji projektowej, wniosek o opinię pozostawia się bez rozpoznania.
2. Zieleń parkowa
Share

Parki, którymi się opiekujemy to:

  • park Ujazdowski
  • park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego
  • park Praski Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
  • Ogród Saski
  • park Pole Mokotowskie
  • park Fosa i Stoki Cytadeli
  • Ogród Krasińskich
  • park Mirowski
  • park im. Romualda Traugutta
  • park Kazimierzowski
  • park Tadeusza Mazowieckiego wraz z zieleńcem przy Myśliwieckiej
  • park Agrykola
  • park im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego
  • park Janiny Porazińskiej
  • park Karola Beyera
  • park im. Stefana Żeromskiego
  • park Powstańców Warszawy
  • park Przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich
  • park im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
  • park Bartłomieja
  • park Dolinka Służewska
  • park przy Stawie Służewieckim
  • park Arkadia Dolna i Górna
  • park Morskie Oko
  • park Promenada
  • park im. Cz. Szczubełka wraz z Fosą Legionów Dąbrowskiego
  • park Sielecki
  • park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego
  • park przy ul. Bernardyńskiej
  • park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK
  • park im. Stanisława Dygata
  • park na Książęcem

Skwery i zieleńce, którymi się opiekujemy:

SKWERY

Śródmieście

 • Skwer Więźniów Politycznych Stalinizmu
 • Skwer Batalionu Harcerskiego AK „Wigry”
 • Skwer A.M. Bocheńskiego
 • Skwer ks. J. Twardowskiego
 • Skwer Radiowej Rodziny Matysiaków
 • Skwer Fijewskich
 • Skwer Stanisława Wisłockiego
 • Skwer Zgrupowania AK „Róg”
 • Skwer J. Janickiego
 • Skwer Batalionu AK „Zaremba-Piorun”
 • Skwer Batalionu AK „Miłosz”
 • Skwer Batalionu AK „Ruczaj”
 • Skwer A. Mickiewicza
 • Skwer Wasyla Stusa
 • skwer Bohdana Wodiczko z Zakątkiem Złotej Kaczki
 • Skwer S. Jankowskiego 'Agatona’
 • Skwer Mieczysłąwa Fogga
 • Skwer Niedźwiedzia Wojtka
 • Skwer mjr. Bolesława Kontryma 'Żmudzina’
 • Skwer płk. dr. Leona Strehla
 • Skwer S. Orgelbranda
 • Skwer Sportów Miejskich Ratusz Arsenał
 • Skwer Sportów Miejskich TARAS PSW
 • Skwer Tadeusza Kahla
 • Skwer Anki Kowalskiej
 • Skwer Karoliny Lanckorońskiej wraz z przyległym zieleńcem przy ul. Bugaj
 • Skwer Żołnierzy Tułaczy
 • Skwer R. Reagana
 • Skwer F. Mitterranda
 • Skwer W. Brandta wraz z przyległym zieleńcem
 • Plac Grzybowski
 • Plac J.H. Dąbrowskiego
 • Plac Bohaterów Getta z przyległymi zieleńcami
 • Skwer Willy’ego Brandta

Mokotów

 • Skwer Pokolenia Kolumbów
 • Skwer Starszych Panów
 • Skwer im. Olgi i Andrzeja Małkowskich
 • Skwer W. Lipińskiego
 • Skwer Ormiański
 • Skwer grupy AK „Granat”
 • Skwer im. A Słonimskiego
 • Skwer Chorwacki
 • Skwer im. T. Szewczenki
 • Skwer Słoweński
 • Skwer im. Stanisława Broniewskiego „Orszy”
 • Skwer Gwiazda Polski
 • ul. Wołoska/Marynarska
 • Skwer Anieli Steinsbergowej
 • Skwer Miry Zimińskiej
 • Fort Czerniaków
 • Skwer przy ul. Gościniec

Praga Północ

 • ul. Markowska/róg ul. Ząbkowskiej
 • ul. Marcinkowskiego/ róg ul. Sprzecznej

Praga Południe

 • Skwer Ad Astra
 • Skwer Ryski

Wola

 • Skwer przy ul. Józefa Mireckiego „Montwiłła” i ul. Edwarda Gibalskiego
 • Skwer Gwary Warszawskiej
 • Skwer Hanki Bielickiej
 • Skwer Sybiraków
 • Skwer Księdza Jerzego
 • Skwer im. Alojzego Pawełka
 • Skwer im. Mieczysława Apfelbauma
 • Skwer gen. Jana Jura Gorzechowskiego
 • Skwer Karaimski
 • Skwer im. płk. Zdzisława Kuźmirskiego-Pacaka
 • Skwer Józefa Rotblata
 • Skwer Andrzeja Struja

Żoliborz

 • Ptasi Zakątek

ZIELEŃCE

Śródmieście

 • zieleniec przy pomniku Bohaterów Warszawy (Nike)
 • zieleniec przy ul. Dynasy
 • zieleniec przy ul. Miłej
 • zieleniec przy ul. Ordynackiej
 • zieleniec Kopiec Anielewicza
 • zieleńce przy ul. Szarej
 • zieleniec przy ul. Koziej
 • zieleniec przy ul. Kawalerii
 • zieleniec pod Gnojną Górą
 • zieleń pomiędzy jezdniami ul. Marszałkowskiej – niedostępny dla pieszych
 • zieleńce nad Kanałem Piaseczyńskim wzdłuż ul. Kusocińskiego i al. Nojiego

Wola

 • zieleniec przy ul. Chłodnej
 • zieleniec Reduta Wolska
 • zieleniec przy al. „Solidarności” (między ul. Okopową i Karolkową)
 • zieleniec przy ul. Kozielskiej
 • zieleniec przy ul. Wolskiej/Karolkowej

Mokotów

 • zieleniec przy ul. Idzikowskiego (Bernardyńska Woda)
 • zieleniec przy ul. Dolnej, Konduktorskiej i Piaseczyńskiej
 • zieleniec przy ul. Broniwoja
 • zieleniec przy ul. Niegocińskiej (przy OSiR Mokotów)
 • zieleniec przy ul. Biały Kamień
 • tereny wzdłuż ul. Woronicza na odcinku między ul. Żwirki i Wigury i Suwak

Żoliborz

 • zieleniec przy ul. Krasińskiego
 • teren zieleni w al. Wojska Polskiego

Bielany

 • zieleniec przy ul. Kasprowicza/Zjednoczenia

Bemowo

 • zieleniec przy ul. Człuchowskiej

Białołęka

 • tereny zieleni nad Kanałem Żerańskim
3. Zieleń przyuliczna
Share

Opiekujemy się ponad 1 052 ha zieleni przyulicznej. Są to tereny zieleni przy ulicach wojewódzkich, powiatowych oraz krajowych.

Share