ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa

Baza wiedzy - Tereny zieleni

1. Opinie dotyczące wykonywania prac w terenach zieleni
Share
 1. Dokumentacja projektowa oraz sposób prowadzenia prac muszą być zgodne z wytycznymi „Standardów kształtowania zieleni Warszawy” (załącznik nr 7 do Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIII/973/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r.), dalej jako „Standardy”. Standardy opisują metodykę prowadzenia prac w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić istniejącą roślinność oraz określają sposoby organizacji placu budowy, preferowany dobór gatunkowy w środowisku miejskim oraz sposób wykonywania nasadzeń zastępczych, które często są przedmiotem uzgodnień przy realizacji inwestycji.
 2. Przedkładana do opinii dokumentacja powinna być kompletna i zawierać następujące opracowania:
 • Inwentaryzację zieleni

Inwentaryzacja powinna zawierać opracowanie rysunkowe i tabelaryczne. Na aktualny podkład mapy zasadniczej należy nanieść umiejscowienie pni w przypadku drzew oraz zasięgi koron drzew, krzewów, jak również obrys obszarów zajmowanych przez trawniki znajdujące się w sąsiedztwie planowanych robót na stan których roboty mogą mieć wpływ (obszary dojazdów, obszary prowadzenia robót, składowania materiałów, zaplecza etc.). Poszczególne egzemplarze drzew, krzewów i ich grup należy oznaczyć kolejnymi numerami, które zostaną odpowiednio opisane w tabeli. Tabela wykazu roślin powinna zawierać co najmniej informacje o: gatunku drzewa/krzewu, i obwodzie pni (obwód mierzony na wysokości 130 cm). Dodatkowo warto scharakteryzować ogólny stan fitosanitarny, pokrój, statykę drzewa.

 • Opis sposobu przeprowadzania prac ziemnych

W przypadku inwestycji liniowych i prowadzenia prac w zasięgu koron drzew sugeruje się, by wykonywane prace były przeprowadzone metodami bezwykopowymi (przecisku lub przewiertu sterowanego). Głębokość ułożenia instalacji powinna być nie mniejsza niż 1,5 metra, by nie został uszkodzony system korzeniowy. Na podkładzie mapowym należy oznaczyć rzut korony drzew, trasy przecisków oraz lokalizację i wymiary komór technicznych.

 • Projekt gospodarki zielenią w formie tabelarycznej i opisowej. Należy w nim umieścić informacje dotyczące ewentualnych kolizji roślin z planowaną inwestycją. Należy też opisać sposób zabezpieczania istniejących adaptowanych drzew i krzewów podczas prowadzenia prac. Konieczne jest również uwzględnienie zakresu i metody odtwarzania trawników.
 • Projekt nasadzeń zastępczych

W przypadku kolizji inwestycji z zielenią i bezwzględnej konieczności wycięcia istniejących drzew lub krzewów, przedstawić należy projekt nasadzeń kompensacyjnych. Kompensacja przyrodnicza powinna być odpowiednia do strat roślin poniesionych podczas inwestycji tj. z zachowaniem proporcji nie mniejszej niż 1:1 drzew usuniętych do drzew dosadzanych. Nasadzenia powinny zostać naniesione na mapę z istniejącą infrastrukturą techniczną. W projekcie należy uwzględnić część tekstową z opisem projektowanych roślin (gatunki, parametry) wraz z technologią sadzenia i sposobem pielęgnacji.

 1. Przedłożony do ZZW projekt podlega wstępnej ocenie pod kątem jego kompletności. W przypadku złożenia do ZZW dokumentacji projektowej niekompletnej, tj. niezawierającej kompletu dokumentów wypełnionych zgodnie z opisanymi wytycznymi, dokumentacja zostanie odesłana wnioskodawcy w celu jej uzupełnienia.
 2. Do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnej dokumentacji projektowej, wniosek o opinię pozostawia się bez rozpoznania.
2. Zieleń parkowa
Share

Parki, którymi się opiekujemy to:

  • park Ujazdowski
  • park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego
  • park Praski Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
  • Ogród Saski
  • park Pole Mokotowskie
  • park Fosa i Stoki Cytadeli
  • Ogród Krasińskich
  • park Mirowski
  • park im. Romualda Traugutta
  • park Kazimierzowski
  • park Tadeusza Mazowieckiego wraz z zieleńcem przy Myśliwieckiej
  • park Agrykola
  • park im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego
  • park Janiny Porazińskiej
  • park Karola Beyera
  • park im. Stefana Żeromskiego
  • park Powstańców Warszawy
  • park Przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich
  • park im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
  • park Bartłomieja
  • park Dolinka Służewska
  • park przy Stawie Służewieckim
  • park Arkadia Dolna i Górna
  • park Morskie Oko
  • park Promenada
  • park im. Cz. Szczubełka wraz z Fosą Legionów Dąbrowskiego
  • park Sielecki
  • park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego
  • park przy ul. Bernardyńskiej
  • park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK
  • park im. Stanisława Dygata
  • park na Książęcem

Skwery, którymi się opiekujemy to:

 • Skwer Zgrupowania AK 'RÓG’
 • Skwer ks. J. Twardowskiego
 • otoczenie Pomnika A. Mickiewicza
 • Skwer Radiowej Rodziny Matysiaków
 • Skwer Fijewskich
 • zieleniec przy ul. Dynasy (skarpa)
 • Skwer S. Wisłockiego
 • zieleniec przy ul. Koziej
 • Skwer mjr. B. Kontryna 'Żmudzina’
 • zieleniec przy Pomniku Bohaterów Getta (w tym Skwer W. Brandta)
 • Zieleniec pod Gnojną Górą
 • Skwer S. Jankowskiego 'Agatona’
 • skwer B. Wodiczko + Złota Kaczka
 • zieleńce przy Kanale Piaseczyńskim
 • zieleniec przy ul. Broniwoja
 • grupy AK „Granat”
 • im. A Słonimskiego
 • Słoweński
 • im. St. Broniewskiego „Orszy”
 • zieleniec przy Bukowińskiej
 • zieleniec przy ul. Niegocińskiej
 • zieleniec „Suwak”
 • zieleniec przy ul. Płyćwiańskiej
 • zieleniec przy ul. Dolnej i Piaseczyńskiej zawierający Skwer im. Małkowskich
 • skwer im. T. Szewczenki
 • skwer Gwiazda Polski
 • zieleniec przy ul. Idzikowskiego
 • skwer im. Starszych Panów
 • skwer Ormiański
 • skwer Chorwacki
 • tereny wokół Jeziorka Czerniakowskiego
3. Zieleń przyuliczna
Share

Opiekujemy się ponad 1 052 ha zieleni przyulicznej. Są to tereny zieleni przy ulicach wojewódzkich, powiatowych oraz krajowych.

Share