ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa

Baza wiedzy - Standardy kształtowania Zieleni Warszawy

1. Wstęp
Share

Opracowane standardy mają wspomagać pracę miejskich organów administracji w procesie kształtowania zieleni Warszawy.

Dotychczas brak jest, poza fragmentarycznymi wskazaniami, całościowego opracowania dotyczącego tego zagadnienia. W Warszawie, gdzie za utrzymanie zieleni odpowiedzialnych jest kilka podmiotów, wprowadzenie standardów wydaje się ze wszech miar konieczne.

Tego rodzaju dyrektywy są już wdrożone w wielu miastach europejskich, w Polsce – w Krakowie i we Wrocławiu. W Warszawie, różne instytucje zajmujące się zielenią miejską posiadają własne, ale nie zawsze kompleksowo ujęte procedury postępowania lub utrzymanie roślinności odbywa się w oparciu o doświadczenia wąskiej grupy pracowników. Wprowadzenie standardów ma za zadanie przyczynić się do ujednolicenia procedur w całym mieście.

Autorzy standardów wyszli z założenia, że powinny one być zbiorem informacji opartych o aktualną, zweryfikowaną wiedzę. Omówione problemy przedstawione zostały w kolejności, wynikającej z przyjętego w praktyce trybu działania – jako wyjściowe potraktowane zostały warunki siedliskowe oraz możliwości ich modyfikacji; następnie przedstawiono wybrany materiał roślinny i omówiono sposoby jego zastosowania w różnych miejscach; część końcowa zawiera zasady utrzymania i pielęgnacji roślin. Szczególną uwagę zwrócono na zakładanie i utrzymanie zieleni w warunkach najtrudniejszych – przy ulicach i miejskich placach.

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części: pierwsza – to zasadnicze standardy czyli opis metod i zasad postępowania, druga – to załączniki czyli komplet informacji uzupełniających, które, w miarę potrzeb, mogą być modyfikowane i wzbogacane o nowe treści.

Opracowanie stanowi załącznik do Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

Wszystkie projekty i opracowania oraz działania związane z kształtowaniem zieleni Warszawy (z wyłączeniem lasów miejskich) powinny opierać się na wytycznych zawartych w niniejszych standardach.

Pobierz Standardy Kształtowania Zieleni

2. Prawne umocowanie standardów
Share

Przy opracowywaniu standardów kierowano się zapisami aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne z póź. zm.
 • Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach z póź. zm.
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 2 marca 1999 r.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, z dnia 26 lutego 1996 r.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, z dnia 26 października 2005 r.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, z dnia 30 lipca 2001 r.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, z dnia 21 listopada 2005 r.
 • Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, z dnia 7 sierpnia 2008 r.
 • Zarządzenie nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009 r. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
 • Polska norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa – Linie promu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
 • Norma branżowa BN-7/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne – Ogólne wymagania i badania.

Dokumenty inne:

 • Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiał szkółkarskiego, 2013. Wydanie III Poprawione i Uzupełnione. Red. Merytoryczna Jan Grąbczewski i in. Wyd. Związek Szkółarzy Polskich, Warszawa.

Pobierz Standardy Kształtowania Zieleni

3. Pobierz Standardy Kształtowania Zieleni m.st. Warszawy
Share