ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa

Baza wiedzy - Standardy kształtowania i ochrony zieleni na terenie m.st. Warszawy

1. Wstęp
Share

Wstęp do standardów kształtowania zieleni na terenie m.st. Warszawy

Opracowane standardy mają wspomagać pracę miejskich organów administracji w procesie kształtowania zieleni Warszawy.

Dotychczas brak jest, poza fragmentarycznymi wskazaniami, całościowego opracowania dotyczącego tego zagadnienia. W Warszawie, gdzie za utrzymanie zieleni odpowiedzialnych jest kilka podmiotów, wprowadzenie standardów wydaje się ze wszech miar konieczne.

Tego rodzaju dyrektywy są już wdrożone w wielu miastach europejskich, w Polsce – w Krakowie i we Wrocławiu. W Warszawie, różne instytucje zajmujące się zielenią miejską posiadają własne, ale nie zawsze kompleksowo ujęte procedury postępowania lub utrzymanie roślinności odbywa się w oparciu o doświadczenia wąskiej grupy pracowników. Wprowadzenie standardów ma za zadanie przyczynić się do ujednolicenia procedur w całym mieście.

Autorzy standardów wyszli z założenia, że powinny one być zbiorem informacji opartych o aktualną, zweryfikowaną wiedzę. Omówione problemy przedstawione zostały w kolejności, wynikającej z przyjętego w praktyce trybu działania – jako wyjściowe potraktowane zostały warunki siedliskowe oraz możliwości ich modyfikacji; następnie przedstawiono wybrany materiał roślinny i omówiono sposoby jego zastosowania w różnych miejscach; część końcowa zawiera zasady utrzymania i pielęgnacji roślin. Szczególną uwagę zwrócono na zakładanie i utrzymanie zieleni w warunkach najtrudniejszych – przy ulicach i miejskich placach.

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części: pierwsza – to zasadnicze standardy czyli opis metod i zasad postępowania, druga – to załączniki czyli komplet informacji uzupełniających, które, w miarę potrzeb, mogą być modyfikowane i wzbogacane o nowe treści.

Opracowanie stanowi załącznik do Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

Wszystkie projekty i opracowania oraz działania związane z kształtowaniem zieleni Warszawy (z wyłączeniem lasów miejskich) powinny opierać się na wytycznych zawartych w niniejszych standardach.

Wstęp do standardu ochrony zieleni na terenie m.st. Warszawy

„Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy” to dokument, którego stosowanie wpłynie na ujednolicenie procedury ochrony zieleni na terenach zarządzanych przez m.st. Warszawę, podczas tworzenia nowych lub modernizacji istniejących obiektów kubaturowych, liniowych i innych, w których zasięgu znajdują się drzewa, krzewy, pnącza, byliny.

W Standardzie opisane zostały etapy procesu inwestycyjnego w odniesieniu do drzewostanu i zieleni niskiej, określone zostały zasady pielęgnacji zieleni adaptowanej i posadzonej po zakończeniu inwestycji oraz przybliżone zostały metody ochrony dziko żyjących zwierząt.

Wdrożenie wytycznych standardu przez jednostki i komórki miejskie realizujące inwestycje jest bardzo ważne, ponieważ zapewni stosowanie jednorodnych zasad ochrony zieleni istniejącej w całym procesie inwestycyjnym, od etapu przygotowania do etapu użytkowania inwestycji.

Pobierz Standardy Kształtowania Zieleni

Pobierz Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy

 

2. Prawne umocowanie standardów
Share

Przy opracowywaniu standardów kierowano się zapisami aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne z póź. zm.
 • Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach z póź. zm.
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 2 marca 1999 r.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, z dnia 26 lutego 1996 r.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, z dnia 26 października 2005 r.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, z dnia 30 lipca 2001 r.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, z dnia 21 listopada 2005 r.
 • Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, z dnia 7 sierpnia 2008 r.
 • Zarządzenie nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009 r. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
 • Polska norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa – Linie promu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
 • Norma branżowa BN-7/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne – Ogólne wymagania i badania.

Dokumenty inne:

 • Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiał szkółkarskiego, 2013. Wydanie III Poprawione i Uzupełnione. Red. Merytoryczna Jan Grąbczewski i in. Wyd. Związek Szkółarzy Polskich, Warszawa.

Pobierz Standardy Kształtowania Zieleni

Pobierz Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy Pobierz Zarządzenie nr 1911_2022

 

Share