kaczka mandarynka

Inwentaryzacja ptaków

W 2022 roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) na zlecenie Zarządu Zieleni przeprowadziło kompleksową inwentaryzację ornitologiczną miejskich parków: Dolinki Służewskiej, Ogrodu Krasińskich i Parku Praskiego.

Celem inwentaryzacji było określenie składu gatunkowego występujących w nich ptaków, ich liczebności, miejsc gniazdowania. A także identyfikacja zagrożeń i określenie kolejnych działań sprzyjających utrzymaniu różnorodności biologicznej w mieście.

Badaniami objęto kluczowe dla ptaków okresy: lęgi, przeloty wiosenne i jesienne oraz częściowo zimowanie. Aby poznać świat ptaków, ornitolodzy wykonali ok. 30 wizji terenowych. Podczas obserwacji skrupulatnie notowali gatunki ptaków, a także – w miarę możliwości – ich wiek i płeć.

Inwentaryzacja ptaków w Parku Dolinka Służewska

Stwierdzono obecność 98 gatunków ptaków, z czego 47 stanowi gatunki lęgowe. Część tych gatunków podlega ochronie międzynarodowej i są wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, np. błotniak stawowy, zimorodek. Gatunki lęgowe, które zostały ujęte w dyrektywie, to bączki i dzięcioły białoszyje.

Zaobserwowano również 10 gatunków ujętych na Czerwonej liście ptaków Polski (CLPP), z czego 3 odbywały lęgi w parku: głowienka, słowik szary i muchołówka żałobna. Na tak bogaty skład gatunkowy duży wpływ ma różnorodność siedlisk: zadrzewienia, potok, stawy, szuwary, ziołorośla, krzewy, sad i martwe drzewa.

Inwentaryzacja ptaków w Parku Ogród Krasińskich

Stwierdzono obecność 45 gatunków, z czego 21 to ptaki lęgowe. Skład gatunkowy nie jest rozbudowany z powodu położenia parku (jest otoczony budynkami) oraz niewielkiego zróżnicowania siedlisk. W Ogrodzie Krasińskich najliczniej gniazdowały mazurki, szpaki i grzywacze. Zaobserwowano dwa gatunki dzięciołów (średni i białoszyi) wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Inwentaryzacja ptaków w Parku Praskim

Stwierdzono obecność 58 gatunków, z czego 28 gniazdowało. Skład gatunkowy w tym miejscu jest związany z dominującymi w parku zadrzewieniami. Z tego powodu najliczniej występu szpaki, wrony, bogatki, a o wiele rzadziej dzięcioły zielone.

Zaobserwowano wysokie zagęszczenie par lęgowych – w przeliczeniu na 10 ha gniazduje 119 par.

W parku żyją także 2 gatunki ujęte w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, dzięcioł średni oraz muchołówka mała. Cztery gatunki ptaków z Parku Praskiego są ujęte na (CLPP), m.in. droździk i lęgowa muchołówka żałobna.

Inwentaryzacja ptaków w 2022 r. Parku Dolinka Służewska

Inwentaryzacja ptaków w 2022 r. w Parku Ogród Krasińskich

Inwentaryzacja ptaków w 2022 r. w Parku Praskim

Autorzy zdjęć:
Hubert Mateuszczyk, ekspert ZZW
Patryk Rowiński
Bartosz Smyk
Tomasz Chodkiewicz

 

Pokaż inne artykuły