Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozwiązał umowę dzierżawy ze spółką Dapius

W dniu 7 grudnia 2022 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozwiązał umowę dzierżawy bez okresu wypowiedzenia ze spółką Dapius, która dzierżawiła teren wraz z budynkiem („Nowa Prochownia”) w Parku im. S. Żeromskiego.

ZZW podjął decyzję o rozwiązaniu umowy, ponieważ Dzierżawca naruszył jej zapisy, tj.:

  • w dniach 26-28 listopada Dzierżawca nie zrealizował dwóch wydarzeń z programu przedstawionego w ofercie. Zgodnie z umową Dzierżawca był zobowiązany poinformować ZZW odpowiednio wcześniej o tym, że planuje odwołać wydarzenia. W związku z tym, na dzierżawcę została nałożona kara finansowa, która zostanie potrącona z kaucji.

Ponadto Dzierżawca przebudował instalację wodno-kanalizacyjną i zmienił lokalizację zlewu w pomieszczeniu na parterze bez zgody i wiedzy ZZW.

Zgodnie z umową, w ciągu 7 dni Dzierżawca jest zobowiązany zwrócić nieruchomość w stanie niepogorszonym i uporządkowanym.

18 października 2022 r. Dzierżawca zgłosił awarię na dzierżawionym terenie. Po mailach ZZW z prośbą o informację, w jakim terminie zostanie usunięta awaria i wznowiona działalność, Dzierżawca poinformował, że planuje przeprowadzenie przeglądu i konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej. 17 listopada nasi pracownicy przeprowadzili wizję lokalną, podczas której stwierdzili przebudowę ww. instalacji. Jednocześnie nie stwierdzono żadnej awarii, która uniemożliwiałaby prowadzenie działalności. 24 listopada dzierżawca został pisemnie wezwany do natychmiastowego wznowienia działalności. Zarząd Zieleni nie otrzymał odpowiedzi. Dzierżawca nie wznowił działalności, co potwierdziła kontrola naszych pracowników w dniach 26-28 listopada oraz w dniu 7 grudnia 2022 r.

Nowy konkurs na dzierżawę terenu wraz z budynkiem Prochowni Północnej w Parku im. S. Żeromskiego chcemy ogłosić w pierwszym kwartale 2023 r. Ponieważ nowego dzierżawcę chcemy wyłonić na okres dłuższy niż 3 lata, przed ogłoszeniem konkursu musimy dopełnić szeregu procedur, na podstawie których opracujemy zarządzenie prezydenta zezwalające na dłuższą dzierżawę i umożliwiające nam ogłoszenie konkursu.

 

Pokaż inne artykuły