Panorama wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego z lotu ptaka, od strony ul. Czerniakowskiej

Remont wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego w ramach projektu „SzuwarWarszawski”

Share
Rozpoczęliśmy prace remontowe wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego w ramach projektu SzuwarWarszawski. Zmiany mają służyć poprawie jakości życia zwierząt na tym terenie, z jednoczesnym poszanowaniem tkanki historycznej miejsca.

Część terenu od strony ul. Czerniakowskiej jest ogrodzona i wyłączona z ruchu. Postaramy się zapewnić przejście wokół rozety przez większość czasu prowadzenia robót.

Nasz wykonawca wymieni umocnienia betonowe i złagodzi nachylenie skarp. Powstaną nowe wypłycenia sprzyjające rozwojowi roślinności wodnej i bytowaniu ptactwa, które będą podparte gabionami.

Wykonanie tych prac będzie możliwe po spuszczeniu wody z części Kanału. Ryby zostaną przeniesione ze wschodniej rozety do tej części Kanału, w której pozostanie woda, a ryby z gatunków obcych zostaną odłowione.

Ponadto rozpłytujemy teren wokół rozety, powstaną nowe ścieżki z nawierzchni mineralnej, a zamiast części betonowych płyt zobaczymy nasadzenia z roślin okrywowych, krzewów i trawnik na przedłużeniu osi głównej założenia. Przy ścieżkach prowadzących do chodnika wzdłuż ul. Czerniakowskiej posadzone zostaną szpalery lip drobnolistnych, które będą nawiązaniem do alej biegnących wzdłuż całego kanału.

Wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem przyrodniczym, a sam projekt zatwierdzony został przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Kanał jest wpisany do rejestru zabytków).

Działania realizowane są w ramach unijnego projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (SzuwarWarszawski), realizowanym od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, w którego imieniu działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

Pokaż inne artykuły