Wizualizacja nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim

Nowy bosmanat w Porcie Czerniakowskim

Rozstrzygnęliśmy konkurs na bosmanat w Porcie Czerniakowskim. Sąd konkursowy wyłonił laureata, który oprócz nagrody pieniężnej otrzyma zaproszenie do negocjacji dotyczących realizacji projektu. 

Konkurs na koncepcję budynku bosmanatu w Porcie Czerniakowskim ogłosiliśmy po to, by kontynuować spójne zagospodarowanie brzegów wiślanych z poszanowaniem naturalnych walorów tego terenu. Nowy budynek bosmanatu będzie otwarty dla mieszkańców zainteresowanych aktywną formą spędzania czasu na rzece. Cieszymy się, że powstanie nowe miejsce dla wodniaków oferujących szeroki wybór zajęć sportowych propagujących żeglugę. Naszą ideą jest dostępność rekreacji na wodzie dla każdego i jak najbliżej domu.

Główne założenia konkursu

Realizacyjny, jednoetapowy konkurs na bosmanat dotyczył koncepcji architektonicznej wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

Z 29 zgłoszonych prac konkursowych sąd konkursowy wybrał najlepszą, a także przyznał drugą i trzecią nagrodę oraz cztery wyróżnienia (dwa w formie nagrody pieniężnej i dwa honorowe).

Prace były oceniane pod kątem funkcjonalności wnętrza, walorów architektonicznych bryły budynku, a także zagospodarowania terenu. Pod uwagę wzięto m.in. propozycje związane z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko, a także uwzględnienie kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

Zwycięski projekt

Konkurs wygrała pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania, która otrzymuje 30 tys. zł. Zwycięzca zostanie zaproszony do negocjacji z ZZW w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu na podstawie złożonej pracy konkursowej.

Uzasadnienie sądu konkursowego ws. przyznania pierwszej nagrody pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt: nagrodę przyznaje się w szczególności za czytelny układ przestrzenny budynku, który niski, pokryty zielonym dachem, w południowej części terenu ukryty jest w widokach od trasy komunikacyjnej, a w części północnej stanowi akcent wysokościowy identyfikujący miejsce lokalizacji portu. Taka koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich. Lokalizacja wejścia do budynku i strefy portu od strony północnej tworzy pozytywne relacje pomiędzy przestrzenią płyty desantu i bulwarem nadwiślańskim oraz wejściem na Cypel Czerniakowski. Za wartość koncepcji uznaje się także dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną obiektu umożliwiającą zarówno wydzielenie strefy dostępnej dla wszystkich jak i integrację funkcji ogólnomiejskiej ze specyficzną funkcją strefy przeznaczonej na potrzeby środowiska wodniackiego. Rozwiązanie architektury wyższej części budynku potraktowano zbyt schematycznie. Wartością pracy jest silny nacisk na rozwiązania proekologiczne.

Drugą nagrodę w wysokości 20 tys. zł przyznano pracowni APA Wojciechowski Sp. z o.o., a trzecią nagrodę w wysokości 10 tys. zł firmie Unism Sp. z o.o.

 

Pokaż inne artykuły