Zamknięty plac zabaw w Parku Ujazdowskim - ogrodzenie stoi wokół urządzeń do zabawy

Działamy, aby jak najszybciej otworzyć plac zabaw w Parku Ujazdowskim  

Share

Ze względów bezpieczeństwa, plac zabaw w Parku Ujazdowskim pozostanie tymczasowo zamknięty. Decyzja ta jest podyktowana ponowną odmową przeprowadzenia prac naprawczych przez Wykonawcę placu, firmę Apis. Aby jak najszybciej zwrócić plac zabaw mieszkańcom, Zarząd Zieleni m.st Warszawy uruchomił już procedury mające na celu wyłonienie nowego wykonawcy niezbędnych napraw.

 W sierpniu ubiegłego roku plac zabaw w Parku Ujazdowskim został zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Okresowa kontrola roczna przeprowadzona przez Zarząd Zieleni wykazała, że część urządzeń na placu zabaw stanowi zagrożenie dla jego użytkowników, jednak Wykonawca, pomimo obwiązującej do 2024 r. rękojmi, odmówił przeprowadzenia koniecznych napraw. Z tego względu Zarząd Zieleni zlecił zewnętrzną ekspertyzę mającą na celu kompleksową kontrolę stanu technicznego i bezpieczeństwa placu zabaw.

Wyniki ekspertyzy zewnętrznej

Całościowy raport z ekspertyzy pn. „Kompleksowa kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa placu zabaw w Parku Ujazdowskim” trafił do ZZW 15 lutego 2022 r. i został poddany analizie przez naszych ekspertów. Z dokumentu jasno wynika, że wykazane w nim zaniedbania nie są wynikiem nieprawidłowego użytkowania placu przez dzieci, ani też nieodpowiedniej jego konserwacji, co było podstawą odmowy napraw usterek przez firmę Apis.

Wykryte podczas ekspertyzy usterki wynikają w przeważającej części z użycia materiałów słabej jakości i innych, niż opisane w dokumentacji technicznej. Są także związane z niedostatecznym zabezpieczeniem użytych materiałów przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto, wady wynikają także z nieprawidłowej konstrukcji i montażu urządzeń pod powierzchnią ziemi.

Co robimy, aby jak najszybciej otworzyć plac

W dniu 1 marca br. ponownie wysłaliśmy firmie Apis wezwanie do naprawy wadliwych urządzeń, wraz z wykazem usterek, jednocześnie wyznaczając termin ich naprawy. Wykonawca nie odpowiedział jednak na pismo ani nie rozpoczął prac naprawczych w wyznaczonym terminie, co jednoznacznie oznacza odmowę ich wykonania. W takiej sytuacji Zarząd Zieleni skorzysta z uprawnień wynikających z zapisów umowy i zleci naprawę innemu podmiotowi, a jej kosztami obciąży Wykonawcę placu.

Kiedy plac zostanie ponownie otwarty

Zależy nam na jak najszybszym udostępnieniu placu zabaw mieszkańcom. Ze względu na odmowę przeprowadzenia prac naprawczych przez Wykonawcę placu, rozpoczęliśmy już procedury przetargowe mające na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który dokona niezbędnych napraw. O kolejnych etapach tego procesu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość.

Pokaż inne artykuły