Budynek Prochowni Północnej na tle drzew w Parku im. S. Żeromskiego

Konkurs na Prochownię Północną – zachowamy funkcję gastronomiczno-kulturalną

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przygotowuje konkurs na dzierżawę gruntu wraz ze znajdującą się na nim Prochownią Północną. Co ważne, jednym z warunków konkursowych będzie utrzymanie w tym miejscu funkcji gastronomiczno-kulturalnej. Wynika to bezpośrednio z potrzeb mieszkańców zgłaszanych podczas konsultacji społecznych dotyczących parku im. Stefana Żeromskiego. 

Równy dostęp dla wszystkich 

Ze względu na zbliżający się koniec umowy na dzierżawę Prochowni Północnej w Parku im. Stefana Żeromskiego, w grudniu 2021 r. opublikowaliśmy wykaz o przeznaczeniu terenu pod dzierżawę. W odpowiedzi zgłosiły się 3 podmioty zainteresowane dzierżawą terenu Prochowni, co zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami obliguje nas do przeprowadzenia konkursu. Zarząd Zieleni nie ma już w takim wypadku możliwości zawarcia nowej umowy z obecnym dzierżawcą. 

W przypadku Prochowni Północnej nie ma podstaw do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. W budynku nie zostały wydzielone lokale użytkowe, dlatego grunt zabudowany budynkiem jest oddawany w dzierżawę. 

Jako jednostka miejska jesteśmy przede wszystkim zobowiązani do zapewnienia równego dostępu do podlegających nam terenów miejskich wszystkim zainteresowanym dzierżawą. Ponadto wszystkie prowadzone przez nas działania muszą być zgodne z prawem. 

Konsultacje społeczne 

Zależy nam, aby tereny miejskie, które podlegają Zarządowi Zieleni spełniały funkcje zgodne z potrzebami mieszkańców. Dlatego na prośbę mieszkańców i burmistrza Żoliborza w 2021 r. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące funkcji i zasad użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego, w tym budynku Prochowni Północnej. Z rozmów z mieszkańcami jasno wynika, że użytkownicy parku chcą zachowania funkcji gastronomiczno-kulturalnej Prochowni. Dlatego jednym z głównych wymogów konkursu będzie utrzymanie tej funkcji przez dzierżawcę wyłonionego w konkursie. 

Konieczność doprowadzenia budynku do stanu sprzed rozpoczęcia w nim działalności 

Zagwarantowanie równych szans dla wszystkich startujących w konkursie wymaga doprowadzenia budynku Prochowni do stanu sprzed rozpoczęcia w nim działalności przez obecnego dzierżawcę. Reguluje to treść umowy, na którą zgodził się dzierżawca w paragrafie 14.: 

Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia, rozwiązania niniejszej umowy (…), zwrócić Nieruchomość w stanie niepogorszonym i uporządkowanym, a w szczególności zlikwidować na żądanie Wydzierżawiającego wszelkie poczynione przez siebie naniesienia znajdujące się na gruncie. W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku Wydzierżawiający będzie uprawniony do dokonania niezbędnych napraw i uporządkowania Nieruchomości, a także do usunięcia naniesień i zabezpieczenia ich pozostałości na koszt i ryzyko Dzierżawcy.   

Wychodzimy naprzeciw postulatom obecnego dzierżawcy. Dlatego na jego prośbę, 25 stycznia 2022 r., nasi przedstawiciele odwiedzili Prochownię Północną w celu ustalenia, które zmiany naniesione przez dzierżawcę mogłyby pozostać na terenie (np. okablowanie, rury i ulepszenia), bez konieczności ich usuwania. Zaznaczyliśmy – co jasno wynika z zapisów umowy – że pozostawione naniesienia tym samym przeszłyby na własność miasta. Dzierżawca jednak nie wyraził zgody na pozostawienie na dzierżawionym terenie jakichkolwiek naniesień. 

Dokładamy wszelkich starań, by konkurs na dzierżawę gruntu wraz ze znajdującą się na nim Prochownią Północną został ogłoszony jak najszybciej, jednak jest to uzależnione od wydania nam budynku przez dzierżawcę. Zgodnie z umową przekazanie nieruchomości musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. 

Pokaż inne artykuły