Naturalny plac zabaw w Parku Dolinka Służewska – fakty w skrócie

Prezentujemy aktualny skrót faktów na temat budowy naturalnego placu zabaw w Parku Dolinka Służewska będącego realizacją projektu z budżetu obywatelskiego.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się pod linkiem.

 

Naturalny plac zabaw – nie stanowi zabudowy parku Dolinka Służewska / dbamy o przyrodę

Naturalny plac zabaw przybliża przyrodę dzieciom poprzez bezpośredni z nią kontakt i zabawę – to jedyny taki plac zabaw w okolicy. Nie znajdą się tutaj żadne sztuczne materiały i nawierzchnie, wyposażenie oraz urządzenia zabawowe wykonane będą z drewna. Ponad 90% terenu placu zabaw będą stanowiły powierzchnie biologicznie czynne. Urządzenia zabawowe wymagające naturalnej nawierzchni bezpiecznej (piasek i zrębki drewniane) zajmą ok. 3,5% zakresu projektu i zaledwie 0,15% powierzchni całego parku. Pozostałe zabawki będą montowane punktowo w istniejący trawnik.

 

Naturalny plac zabaw – nie przetnie korytarza ekologicznego / dbamy o przyrodę

Projekt naturalnego placu zabaw został opracowany z dbałością o cenną przyrodę parku. Plac zabaw znajduje się poza obszarem zwartych zadrzewień. Nie zostanie usunięte żadne drzewo, natomiast zostaną wykonane nasadzenia rodzimych gatunków drzew owocowych, krzewów i bylin. Grupy krzewów stanowiące potencjalne miejsca lęgowe ptaków zostały dodatkowo wygrodzone wewnątrz placu budowy.
Zgodnie z opinią prof. Piotra Sikorskiego (SGGW), eksperta w badaniu roślinności występującej w naturze, wpływ inwestycji będzie nieistotny dla roślin pod warunkiem zabezpieczenia i oznaczenia ostoi dzikiej flory i fauny. Takie zabezpieczenia zostały przewidziane przez projektantów – mają na celu ograniczenie ruchu pieszego do terenu placu zabaw i łącznika między dwoma strefami. Na terenie łącznika znajdzie się jedynie ścieżka edukacyjna dedykowana przyrodzie parku. Ponadto, zgodnie z wnioskami z inwentaryzacji przyrodniczej BioBlitz przeprowadzonej na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – lokalizujemy elementy zabawowe w wybranych obszarach, zachowując najcenniejsze tereny dla przyrody.

 

Naturalny plac zabaw – realizacja zgodnie z decyzjami RDOŚ / dbamy o przyrodę

Otrzymaliśmy stosowne zgody Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na prowadzenie prac. Zgody RDOŚ wydane zostały na wniosek ZZW i dotyczą gatunków zwierząt występujących w czasie oględzin przeprowadzonych w terenie w dniu złożenia wniosków.

Zgodnie z rekomendacją nadzoru ornitologicznego, prowadzonego według zapisów ww. decyzji, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w dniu 30.04.2021r. wstrzymał prace i wystąpił do RDOŚ z wnioskiem o przeprowadzenie komisyjnych oględzin celem oceny potencjalnego zagrożenia dla lęgów w rejonie inwestycji – w związku z zaobserwowaniem zasiedlonego gniazda w pobliżu drogi dojazdowej do placu budowy. W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 5.05.2021 r. komisja złożona z przedstawicieli RDOŚ oraz nadzoru przyrodniczego ZZW nie stwierdziła naruszenia zapisów ww. decyzji RDOŚ, ani też bezpośredniego zagrożenia dla lęgów.

 

Lokalizacja naturalnego placu zabaw – trzykrotnie konsultowana społecznie

Budowa naturalnego placu zabaw w Parku Dolinka Służewska to realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 pn. „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”. Na projekt zagłosowało niemal 11 tys. mieszkańców. Budżet Obywatelski jest swoistą formą konsultacji społecznych.

Lokalizacja naturalnego placu zabaw została wskazana w koncepcji zagospodarowania terenu wypracowanej w ramach konsultacjach społecznych przeprowadzonych w roku 2015 na zlecenie Urzędu Dzielnicy Mokotów. Lokalizacja naturalnego placu zabaw jest również zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Dolina Służewska.

 

Naturalny plac zabaw – projekt z budżetu obywatelskiego, realizacja regulowana ustawowo

Realizacja zwycięskich projektów z BO jest obligatoryjna dla władz miasta na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Na wniosek mieszkańców przeanalizowano możliwość wstrzymania i zaniechania wykonania inwestycji. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy nie znalazło uzasadnienia dla odstąpienia od realizacji ww. projektu. Projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego jako przejaw uprawnień mieszkańców gminy mają szczególny charakter i objęte są ochroną prawną, a odstąpienie od ich realizacji byłoby sprzeczne z zasadą pełnej realizacji zadań budżetowych wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W związku z powyższym propozycja przeniesienia urządzeń w inne lokalizacje również nie jest możliwa do przeprowadzenia. Dla każdej nowej lokalizacji konieczne byłoby ogłoszenie nowego postępowania przetargowego oraz wyłonienie wykonawcy w celu opracowania nowych dokumentacji projektowych, a także ponowne zgłoszenie zamiaru budowy. Wiązałoby się to z kolejnymi wydatkami z budżetu miasta. Ponadto należy podkreślić, że ZZW nie może realizować inwestycji na terenach nienależących do miasta st. Warszawy.
Powyższe pozostaje w zgodzie z opinią Biura Prawnego m.st. Warszawy, według której nie stwierdzono okoliczności pozwalających na odstąpienie przez m.st. Warszawę od wykonania tego projektu zgłoszonego i przyjętego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Naturalny plac zabaw – otwarty dialog z mieszkańcami

W ramach dialogu ze stroną społeczną m.st. Warszawa, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, zorganizowało szereg spotkań z mieszkańcami – m.in. 3 listopada 2020 r., warszawski Zarząd Zieleni we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej zorganizował dla mieszkańców otwarte spotkanie online poświęcone projektom realizowanym przez ZZW w Parku Dolinka Służewska, 8 marca 2021 r. odbyło się również trwające kilka godzin posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy z udziałem mieszkańców, na którym przedstawione zostało stanowisko Centrum Komunikacji Społecznej oraz Biura Prawnego, omówiono więc w sposób wyczerpujący wszystkie aspekty realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego jakim jest naturalny plac zabaw w parku Dolinka Służewska.

 

 

Pokaż inne artykuły