Obcy gatunek inwazyjny - klon jesionolistny. Podrosty tych drzew usuwamy w wybranych miejscach nad Wisłą

Chronimy przyrodę obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły – poprawiamy stan zadrzewień łęgowych

Chronimy przyrodę obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły poprawiając stan zadrzewień łęgowych – ruszył kolejny etap prac polegających na selektywnym usuwaniu podrostu niepożądanych, obcych gatunków drzew inwazyjnych rosnących na wybranych fragmentach międzywala Wisły (rejon Pragi Pn, Pragi Pd oraz Mokotowa).Ponadto przewidziane jest usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z rodzaju rdestowiec ‘Reynoutria’ na terenach ww. dzielnic oraz na terenie Śródmieścia – nad Kanałem Piaseczyńskim w Parku Agrykola. Warto podkreślić, że ww. prace prowadzone są w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 

Kontynuujemy tym samym realizację kilkuletniego projektu unijnego pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”, który potrwa do końca roku 2022. Zakres projektu zakłada usuwanie podrostów obcych, inwazyjnych, a tym samym niepożądanych gatunków drzew – klona jesionolistnego, robinii akacjowej, orzecha włoskiego oraz klona srebrzystego. Celem projektu jest również poprawa stanu różnorodności biologicznej związanej ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy. Projekt obejmuje wybrane, szczegółowo sprawdzone obszary międzywala Wisły na odcinku od Mostu Grota-Roweckiego do Mostu Siekierkowskiego. Do końca 2022 roku planujemy w odstępach czasowych trzykrotną selektywną wycinkę podrostu na tych samych terenach. Pierwszy etap tegorocznych prac zakończymy 15 kwietnia br. Więcej o projekcie.

PRACE POD SPECJALISTYCZNYM NADZOREM

Miejsca, w których będziemy usuwać skupiska podrostu gatunków inwazyjnych, zostały dokładnie przebadane i wybrane przez eksperta przyrodniczego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Prace będą wykonane pod nadzorem botanika, który w terenie będzie nadzorował selektywną wycinkę jedynie podrostu obcych gatunków drzew – z pominięciem rodzimych.

Warto podkreślić, że usunięte zostaną podrosty gatunków inwazyjnych, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm, a w przypadku robinii akacjowej – 65 cm.

Podobne prace były już prowadzone w poprzednich latach. Obecnie, w celu podtrzymania ich efektów, konieczne jest powtórzenie zabiegu i usunięcie młodych samosiewów i odrostów gatunków inwazyjnych.

W RAMACH PROJEKTU – CHRONIMY RODZIME GATUNKI DRZEW I ZAGROŻONE GATUNKI ZWIERZĄT

Gatunki inwazyjne, do których należą m.in. klon jesionolistny, robinia akacjowa czy orzech włoski – zagrażają naturalnym ekosystemom, szczególnie związanym z dolinami rzecznymi w sąsiedztwie wód. Wypierają one rodzime gatunki roślin i tym samym degradują stanowiska występowania chronionych gatunków zwierząt.

Prowadzone prace mają więc na celu ochronę przyrody w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły i poprawę stanu zadrzewień łęgowych – tworzonych głównie przez wierzby i topole – w tych miejscach, gdzie są one szczególnie narażone na zagrożenie ze strony obcych, niepożądanych gatunków inwazyjnych. Należy pamiętać, że łęgi topolowo-wierzbowe to siedlisko wymienione w I załączniku dyrektywy siedliskowej o znaczeniu priorytetowym, dla ochrony którego tworzy się w UE obszary Natura 2000.

W ramach projektu przewidziane jest również usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z rodzaju rdestowiec ‘Reynoutria’ na terenach Pragi Pn, Pragi Pd, Mokotowa oraz Śródmieścia – nad Kanałem Piaseczyńskim w Parku Agrykola. Pierwsze koszenie podrostu rdestowca zaplanowane jest pod koniec kwietnia. Warto podkreślić, że wprowadzanie tych gatunków inwazyjnych do rodzimej przyrody jest prawnie zabronione.

W RAMACH PROJEKTU – CHRONIMY ZAGROŻONE GATUNKI PTAKÓW

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”, którego realizację rozpoczęliśmy w 2020 r. obejmuje również rozmieszczanie na zbiornikach wodnych platform pływających dla ptaków. Więcej o projekcie – na naszej stronie.

Na Jeziorze Powsinkowskim w Wilanowie umieściliśmy w zeszłym roku aż 20 platform lęgowych zbudowanych z drewna, trzciny i faszyny. Zwiększyliśmy w ten sposób populację par lęgowych rybitwy czarnej na jeziorze.

Więcej informacji. 

Kolejnym działaniem było założenie pływającej platformy z roślinnością na Kanale Piaseczyńskim. Wyspa stanowi dodatkowe miejsce bytowania dla zamieszkujących okolice chronionych gatunków ptaków i płazów, a także przyczyni się do oczyszczania wody i polepszania warunków bytowania ryb.

Więcej informacji.

 

 

Pokaż inne artykuły