Kaskada i staw w Parku Skaryszewskim, woda spływa po skałach, w tle zieleń drzew

Dziś Światowy Dzień Wody. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przeciwdziała skutkom suszy

Dziś Światowy Dzień Wody. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przeciwdziała skutkom suszy

Dziś Światowy Dzień Wody! Zarząd Zieleni m.st. Warszawy włącza się w przeciwdziałanie skutkom suszy – jest jednym z głównych partnerów stołecznego programu ochrony zasobów wody Warszawy. Ograniczamy odpływ wód płynących kanałami warszawskimi do Wisły, przekierowujemy wody płynące w kanałach do miejsc, gdzie jest ona bardziej potrzebna, utrzymujemy i modernizujemy cieki i zbiorniki wodne, zakładamy ogrody deszczowe i łąki miejskie czy zazieleniamy tereny, które zostały rozpłytowane.

Problem braku wody staje się coraz bardziej dotkliwy dla wielu miast na świecie, w tym Warszawy. Dlatego stolica prowadzi intensywne działania w zakresie adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych, co więcej – przeciwdziała im rozwijając błękitno-zieloną infrastrukturę.

PROGRAM OCHRONY ZASOBÓW WODY WARSZAWY – W SKRÓCIE

Objęte programem, kompleksowe działania Warszawy mają na celu zmniejszenie niedoborów wody. 6 filarów, w oparciu o które realizowany jest uruchomiony w roku 2020 program ochrony zasobów wody Warszawy to:

  • dotowanie budowy zbiorników małej retencji służących zbieraniu wód opadowych
  • chronienie terenów naturalnej retencji (jeziora, rzeki, torfowiska, bagna czy tereny podmokłe)
  • rozpłytowywanie powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody (m.in. poprzez zakładanie łąk miejskich, ogrodów deszczowych – na terenach ZZW jest już blisko 100 ha łąk)
  • zmienianie funkcji kanałów z drenującej na nawadniającą (np. tam, gdzie występuje niewielkie ryzyko lokalnych podtopień ZZW nie kosi roślin wodnych)
  • zachowywanie ujęć wody podziemnej (85 ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej czwartorzędowej)
  • dostosowywanie procedur planistycznych, by zapobiec odwodnieniu miasta oraz zwiększyć retencję

Warto zaznaczyć, że Warszawski Zarząd Zieleni zajmuje się utrzymaniem ok. 130 km cieków naturalnych i kanałów, ponad 35 km wałów przeciwpowodziowych, 39 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ok. 78 ha, przepompownią „Bluszcze” oraz 3 ujęciami wód podziemnych. W ramach naszych działań statutowych – chronimy i dbamy o zasoby wody stolicy!

DBAMY O CIEKI, KANAŁY I ZBIORNIKI WODNE NA TERENACH ZZW

W ubiegłym roku, w ramach przekierowywania na obszary cenne przyrodniczo wód płynących kanałami, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wraz ze Spółką Wodną Obwodu Wawerskiego napełniał zbiorniki wodne w Parku Skaryszewskim. Poprzez proste zabiegi spiętrzeń wody, poziomy wód w Jeziorku Kamionkowskim oraz w Stawach Kaczych i Stawach na Kosku w Parku Skaryszewskim – wzrosły o około 60 cm. W ramach prac wodnych realizowanych na terenie tego parku wymieniliśmy również niesprawną zastawkę regulującą poziom wód w Stawach Kaczych. Dzięki temu ograniczyliśmy niekontrolowany odpływ wód ze zbiornika. Doszczelniliśmy ponadto betonowy zbiornik przy Kaskadzie redukując w ten sposób utratę wody.

 W 2021 ROKU – W RAMACH WARSZAWSKICH CIEKÓW, KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH NA TERENACH ZZW PLANUJEMY…

W roku 2021 warszawski Zarząd Zieleni będzie powtarzać omówione wyżej działania w obrębie zbiorników wodnych w Parku Skaryszewskim, dostosowując je do występujących warunków meteorologicznych na terenie miasta.

Planujemy także wykonanie prac, które polepszą jakość wody w wybranych zbiornikach wodnych na terenie Parku Skaryszewskiego (Praga Południe) i Stawów Brustmana (Bileany) – w ramach realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego: „Czyste Stawy Brustmana – czysta woda w stawach na Wawrzyszewie” oraz „Czyste jezioro i stawy w Parku Skaryszewskim”. Wykonamy m.in. cykliczne badania wody i osadów dennych. Zebrane dane pozwolą na podjęcie działań mających na celu poprawę kondycji zbiorników poprzez ograniczenie ilość osadów, związków biogennych (zanieczyszczeń) rozpuszczonych w wodzie oraz sinic i glonów, a docelowo na uruchomieniu procesu biologicznego samooczyszczania się wód. Dzięki tym zabiegom woda w zbiornikach stanie się bardziej przejrzysta oraz będzie zawierała większą ilość tlenu, co znacznie polepszy warunki siedliskowe organizmów żyjących w środowisku wodnym.

Wykonamy kompleksową konserwację stawu na Skwerze im. Olgi i Andrzeja Małkowskich (Mokotów). Przeprowadzone zostaną również badania jakości wody, dzięki którym będziemy przywracać równowagę biologiczną tego środowiska wodnego. Wokół stawu zostaną posadzone krzewy takie jak kalina, tarnina i dzika róża, których owoce stanowią cenne źródło pożywienia dla ptaków. W ramach inwestycji powstanie ścieżka z nawierzchni mineralnej wokół stawu, zostaną ustawione ławki i kosze na śmieci.

Realizujemy projekt mający na celu wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego, by zasilić stawy w Dolinie Służewskiej (Mokotów). Stawy od lat cierpią na niedobór wody. Napełniane są tylko okresowo, w sytuacji gdy Potok Służewiecki wylewa ze swojego koryta w wyniku intensywnych opadów deszczu. Dlatego, wychodząc również naprzeciw potrzebom mieszkańców, w celu ochrony tego cennego pod względem przyrodniczym terenu – planujemy wykonanie dwóch ujęć wody dla stałego zasilania zbiorników w Dolince Służewskiej, co pozwoli na odtworzenie funkcji retencyjnej stawów, utrzymanie w nich stałego przepływu wody i napełnienia obecnie suchych zbiorników.

Zapewnienie stałego źródła zasilania w wodę spowoduje utrzymanie w zbiornikach jej określonego poziomu oraz zasilanie wód gruntowych, a dodatkowo, poprzez planowane ujęcia, część wód powodziowych Potoku również zostanie zatrzymana w zbiornikach Dolinki. Spłaszczymy w ten sposób falę wezbraniową Potoku zmniejszając ryzyko powodzi podczas kulminacji wód. (projekt w tym roku, realizacja projektu w roku przyszłym)

W OKRESACH SUSZY PIĘTRZYMY WODĘ W WARSZAWSKICH KANAŁACH ZZW

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zarządza przepływami w warszawskiej sieci kanałów i zbiorników wodnych tak, by zwiększyć retencję wody w mieście oraz chronić istniejące zasoby wodne i środowisko przyrodnicze.

Z 29 zarządzanych przez nas kanałów wybraliśmy 6, w których założyliśmy urządzenia piętrzące i sterujące przepływem wód. W ten sposób zmieniamy funkcję kanałów – z drenującej (odprowadzającej wodę) na nawadniającą. W podpiętrzonych kanałach powstaje magazyn wody istotny dla przyrody, siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Więcej ten temat w naszym artykule.  Działania te będą kontynuowane w 2021 r. w zależności od warunków hydrologicznych.

 ZAKŁADAMY OGRODY DESZCZOWE NA TERENACH ZZW

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy założył pod koniec 2020 r. (w ramach działań z Budżetu Obywatelskiego) 3 ogrody deszczowe (Białołęka i Praga Południe). Lokalizacje tych ogrodów deszczowych nie są przypadkowe – wybraliśmy miejsca, w których jest problem z właściwym zagospodarowaniem wody opadowej.

Dwa ogrody przy ul. Płochocińskiej przechwycą wodę z jezdni – będą miejscem przyjaznym dla posadzonych tam roślin i zamieszkujących tę okolicę zwierząt, poprawiającym estetykę otoczenia oraz zwiększającym różnorodność biologiczną. Ogrody deszczowe retencjonują wodę, ograniczając powstawanie w lecie miejskich wysp ciepła i zmniejszając ilość wód deszczowych spływających do przepełnionych kanalizacji.

Kolejny ogród deszczowy powstał w rejonie ul. Olszynki Grochowskiej przy Kanale Kawęczyńskim (Praga Południe). Tutaj woda opadowa z utwardzonych nawierzchni betonowych odprowadzana była bezpośrednio do kanału i dalej do Wisły. W taki sposób tracimy wodę z miasta, zamiast ją zagospodarować. Nowy ogród deszczowy przechwytuje wodę z chodników, zasila rośliny w ogrodzie, a jedynie nadmiar wody powstający podczas ulewy odprowadzany jest do kanału. Celowo umieściliśmy ogród w rejonie mostku, gdzie spaceruje dużo mieszkańców – w ten sposób edukujemy, jak można oszczędzać wodę miejską.

 W 2021 ROKU – WYSIEJEMY NOWE ŁĄKI MIEJSKIE NA TERENACH ZZW

Łąki miejskie są nie tylko ozdobą miasta czy bazą pokarmową wielu zwierząt, w tym cennych zapylaczy – ale również umożliwiają nam lepsze zagospodarowanie wody deszczowej w mieście. Wiosną tego roku nowo wysiane łąki miejskie zakwitną m.in. w pasach drogowych na Mokotowie (na powierzchni 500 m2) oraz na Pradze Południe (na obszarze ok. 3500 m2.) Jesienią zaś nowa łąka miejska pojawi się przy ul. Rosoła na Ursynowie, w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego.

 W 2021 ROKU – OBSADZIMY NOWE RABATY NA ROZPŁYTOWANYCH TERENACH ZZW

W najbliższym czasie będziemy również obsadzać nowe rabaty, które powstały po rozpłytowaniu chodników (zdjęciu zbędnych płyt betonowych). W sumie zyskaliśmy w ten sposób ponad 16 tys. m2, na których posadzimy ponad 8 tys. krzewów.

 

Pokaż inne artykuły