„Odporność miasta budujemy na trzech filarach – wodzie, zieleni, powietrzu”

– Przed Warszawą stoją dziś dwa wyzwania: starać się przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz adaptować się do tych zmian, budując „odporność miasta”. Robimy to, wzmacniając błękitno-zieloną infrastrukturę – mówiła dyrektor Justyna Glusman, otwierając 6. Międzynarodowy Kongres Wodny IAHR. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

 Szósta edycja Kongresu Wodnego (15-18 lutego) zorganizowana została pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders”. Ze względu na trwającą pandemię kongres odbywa się online w formule spotkań z limitem miejsc w studiach zorganizowanych w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk, a także w stacjach Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wiedniu i Brukseli oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

W Kongresie bierze udział ponad 400 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN. Kongresy IAHR są największymi europejskimi spotkaniami naukowców i inżynierów zajmujących się tematyką wody. Uczestnicy rozmawiają m.in. o tym, jak przewidzieć powódź i w zrównoważony sposób rozwijać miejskie systemy wodociągowe. W planie wydarzenia są sesje oraz webinary połączone z dyskusjami ze słuchaczami. Miejsca ciekawe pod względem inżynierii wodnej otrzymają wyróżnienia.

Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni m.st. Warszawy mówiła, że wprowadzając elementy błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak zielone dachy i fasady czy zrównoważona gospodarka wodą deszczową, miasto może przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przypomniała, że w 2019 r. władze m.st. Warszawy przyjęły Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2030 r. z perspektywą do 2050 r.

WODA – kompleksowy Program ochrony zasobów wody Warszawy

Dyrektor Glusman podkreśliła kompleksowość m.st. Warszawy w podejściu  do problemu niedoborów wody i zaprezentowała 6 filarów, w oparciu o które realizowany jest  uruchomiony w roku 2020 program ochrony zasobów wody Warszawy.

  • dotujemy budowę zbiorników małej retencji służących zbieraniu wód opadowych
  • chronimy tereny naturalnej retencji (jeziora, rzeki, torfowiska, bagna czy tereny podmokłe)
  • rozpłytowujemy powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody (m.in. poprzez zakładanie łąk miejskich, ogrodów deszczowych – na terenach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy jest już blisko 100 ha łąk)
  • zmieniamy funkcję kanałów z drenującej na nawadniającą – np. tam, gdzie występuje niewielkie ryzyko lokalnych podtopień, nie kosimy roślin wodnych
  • zachowujemy ujęcia wody podziemnej (85 ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej czwartorzędowej)
  • dostosowujemy procedury planistyczne, by zapobiec odwodnieniu miasta oraz zwiększyć retencję

Ponadto władze m.st. Warszawy – jak zauważyła Justyna Glusman – świadomie i planowo zarządzają brzegami Wisły. Stołeczny prawy brzeg Wisły to unikalna na skalę europejską ostoja przyrody o nazwie „Dolina Środkowej Wisły” – jest obszarem specjalnej ochrony ptaków, włączonym do projektu sieci Natura 2000.

ZIELEŃ – System nowoczesnego zarządzania zielenią Warszawy 

Warszawa postawiła na kompleksowy system nowoczesnego zarządzania zielenią, stanowiący wyróżnik na tle innych polskich miast, a nawet miast europejskich. Obejmuje on m.in. Kartę Praw Drzew zawierającą 7 standardów (publikacja już wkrótce), jak również Mapę Koron Drzew dostępną dla mieszkańców w miejskim serwisie mapowym. Dzięki zmapowaniu ponad 7 milionów drzew możemy skutecznie i racjonalnie zarządzać warszawskim drzewostanem.

Warto również wspomnieć o innych nowoczesnych narzędziach ułatwiających zarządzanie zielenią – Mapie Lokalizacji Pni Drzew, aplikacji MoDrzew czy Systemie Kategoryzacji Terenów Zieleni, który posłuży do stworzenia m.in.: wieloletniego planu zarządzania terenami zieleni, regulaminów parków oraz systemu informacji terenowej.

POWIETRZE – Jakość powietrza w Warszawie uległa poprawie

Warto wspomnieć o działaniach władz m.st. Warszawy, które mają na celu poprawę jakości powietrza w stolicy. Mieszkańcy otrzymują dotacje na wymianę pieców i kotłów oraz na odnawialne źródła energii. W 2020 r. wpłynęło aż 2221 wniosków ws. wymiany kopciuchów, z czego blisko 900 w samym grudniu. Mimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 władzom m.st. Warszawy udało się wypłacić rekordową, jak do tej pory, kwotę dotacji w wysokości ponad 15 mln zł na wymianę kopciuchów.  Zlikwidowano prawie 600 pieców w zasobie prywatnym i 186 kopciuchów w zasobie komunalnym. Do tego należy doliczyć 908 wniosków z roku ubiegłego oraz 1303 z bieżącego na realizację inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach, które nie są ogrzewane paliwem stałym albo olejem opałowym.

Cały czas prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie miasta. W 2020 r. przeprowadzono pilotażową inwentaryzację na Targówku we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy. W 2021 r. władze m.st. Warszawy planują dalsze działania, które pozwolą dokładnie ocenić, w jaki sposób ogrzewają się warszawiacy. Warto dodać, że analiza wyników stacji pomiarowych w stolicy wykazała, że jakoś powietrza w Warszawie w latach 2013-2020 uległa poprawie.

Retransmisja z uroczystego otwarcia Kongresu – na profilu Polskiej Akademii Nauk na Facebooku. 

Harmonogram i dodatkowe informacje o kongresie IAHR.  

 

 

Pokaż inne artykuły