Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych

W ramach realizacji projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” Zarząd Zieleni m.st. Warszawy tworzy nowe miejsca bytowania dla ptaków wodnych i płazów. Platformy pływające pojawiły się na Jeziorze Powsinkowskim oraz Kanale Piaseczyńskim.

Chronimy zagrożoną rybitwę czarną

Na Jeziorze Powsinkowskim umieściliśmy 20 platform lęgowych w maju br. Platformy służą przede wszystkim rybitwie czarnej – rzadkiemu i zagrożonemu gatunkowi ptaka wodnego, dla którego Jezioro Powsinkowskie wraz z sąsiadującym Jeziorem Wilanowskim stanowi jedyne miejsce gniazdowania w Warszawie i okolicy.

Rybitwa czarna znajduje się pod ochroną i została wymieniona w Załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej, co oznacza, że w celu jej ochrony wyznaczane są obszary Natura 2000. Liczebność rybitwy czarnej w Polsce spada, a jej stanowiska lęgowe zanikają. Szacuje się, że od 2000 roku liczebność tego gatunku spadła nawet o połowę. Aktualnie wielkość krajowej populacji rybitwy czarnej wynosi 2000-3000 par. Zarząd Zieleni prowadzi działania mające na celu czynną ochronę tego gatunku i jego siedlisk.

Gniazda na platformach na Jeziorze Powsinkowskim do tej pory założyły nie tylko rybitwy czarne, ale też występujące tu nielicznie śmieszki i perkozy dwuczube.

 

Wyjątkowa wyspa na Kanale Piaseczyńskim

Kolejnym działaniem w ramach ochrony zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi było założenie pływającej platformy z roślinnością na Kanale Piaseczyńskim. Wyspa stanowi dodatkowe miejsce bytowania dla zamieszkujących okolice chronionych gatunków ptaków i płazów, a także przyczyni się do oczyszczania wody i polepszania warunków bytowania ryb.

Od czerwca br. ze specjalnej wyspy mogą korzystać wędrujące w stronę Wisły nurogęsi, a także łyski, krzyżówki, mewy, rybitwy, brodźce piskliwe czy łabędzie. Całoroczna platforma służy ptakom do spoczynku, noclegu, żerowania, a w przyszłości – do gniazdowania. Z wyspy korzystać będą mogły również zamieszkujące okolicę żaby zielone.

Roślinność posadzona na platformie składa się z gatunków rodzimych pochodzących z osobników pobranych z naturalnego środowiska na terenie Polski i wpływa dodatkowo na oczyszczanie wody w Kanale. Sposób zakotwiczenia wyspy tworzy za to podwodne kryjówki dla drobnych zwierząt wodnych. Platforma ma charakter całoroczny i nie wymaga dodatkowej obsługi, wobec czego ślad węglowy tego działania jest znacząco ograniczony.

 

O projekcie

Projekt „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” ma na celu ochronę cennych gatunków zwierząt m.in. poprzez:

  • budowę platform lęgowych i spoczynkowych,
  • renaturyzację zbiorników i cieków wodnych,
  • usuwanie obcych gatunków inwazyjnych,
  • budowę zastawek zatrzymujących wodę.

Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i ochrona różnorodności biologicznej związanej ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy. Planowanym efektem projektu jest powiększenie powierzchni i poprawa stanu ochrony siedlisk zanikających gatunków. W ramach projektu poprawione zostaną właściwości retencyjne wybranych terenów m.in. przez budowę zastawek i renaturyzację linii brzegowej.

Wartość całkowita projektu wynosi 6 887 350 zł, w tym kwota dofinansowania to 5 854 24 7,5 zł.

Pokaż inne artykuły