Chronimy zagrożone gatunki związane z siedliskami wodnymi – w ramach unijnego projektu

W 2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczął realizację projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”. 

Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i ochrona różnorodności biologicznej związanej ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy. Planowanym efektem projektu jest powiększenie powierzchni i poprawa stanu ochrony siedlisk zanikających gatunków. W ramach projektu poprawione zostaną właściwości retencyjne wybranych terenów m.in. przez budowę zastawek i renaturyzację linii brzegowej.

Wartość całkowita projektu wynosi 6 887 350 zł, w tym kwota dofinansowania to 5 854 24 7,5 zł.

Dbamy o gatunki chronione zwierząt

Zagrożonymi w Warszawie gatunkami, którym dedykowany jest projekt są m.in. rybitwa czarna, bączek, błotniak stawowy, zimorodek, bielik, dzięcioł średni, nurogęś, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, ropucha zielona, żaba śmieszka oraz żaba wodna.

W ramach projektu planujemy m.in. montaż platform lęgowych i postojowych dla gatunków takich jak: rybitwa czarna, nurogęś, bielik i będziemy odławiać ryby zagrażające płazom w wybranych zbiornikach wodnych.

Projekt zakłada również czynną ochronę sieweczki rzecznej w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w dzielnicy Wilanów oraz działania edukacyjne i promocyjne.

Po co Warszawie renaturyzacja?

Nasz nowy przewidziany na kilka lat projekt przewiduje renaturyzację wybranych cieków i zbiorników wodnych – np. na terenie dzielnic: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów będą to:

– Stawy Brustmana

– stawy przy ul. Tołwińskiego

– Kanał Piaseczyński

– pozostałości Łachy Siekierkowskiej

– zbiorniki wodne w otulinie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego.

Renaturyzacja to działania mające na celu przywracanie zbliżonego do naturalnego charakteru siedlisk przekształconych przez człowieka, co niestety doprowadziło w przeszłości do utraty różnorodności biologicznej.

Usuwamy niepożądane gatunki inwazyjne

W ramach projektu przewidziane jest również usuwanie obcych gatunków inwazyjnych w dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe, Mokotów i Śródmieście.

Do gatunków inwazyjnych należą m.in. klon jesionolistny, rdestowiec ostrokończysty, rdestowiec pośredni, które zagrażają naturalnym ekosystemom, szczególnie związanych z dolinami rzecznymi, sąsiedztwem wód. Wypierają one rodzime gatunki roślin i tym samym degradują stanowiska występowania chronionych gatunków zwierząt.

Budujemy zastawki zatrzymujące wodę 

Planujemy budowę zastawek na rowach melioracyjnych w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego oraz adaptację zastawki w rezerwacie przyrody Morysin do potrzeb ochrony jego walorów. Pozwolą one zatrzymać wodę w lesie, która była odprowadzana z obszaru rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego rowami odwadniającymi oraz zmniejszy spadek poziomu wód gruntowych. Jego realizacja wynika z zapisów planu ochrony.

 

Pokaż inne artykuły