Pamiętając o ostojach dla zwierząt, napełniliśmy zbiorniki wodne w parkach i skwerach – żeby chronić i wspierać przyrodę

Zbiorniki wodne napełnione – pamiętamy o ostojach dla zwierząt!

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zapewnia ochronę oraz optymalne warunki licznym gatunkom fauny i flory na terenie parków i skwerów, zwłaszcza w otoczeniu zbiorników wodnych.

W wielu warszawskich parkach i na skwerach znajdują się, pozostające pod naszą opieką, sztuczne zbiorniki wodne, które posiadają uszczelnione dno i częściowo wybetonowane lub umocnione płytami skarpy. Stanowią one miejsce rozrodu płazów , które objęte są w Polsce ochroną gatunkową. Ich przetrwanie zależy właśnie od obecności w krajobrazie małych zbiorników wodnych. Można tam spotkać m.in. ropuchę zieloną i traszkę zwyczajną.

Biorąc pod uwagę względy przyrodnicze, konieczne jest zatem napełnienie wodą sztucznych zbiorników na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu naszej jednostki. Proces ten odbywa się w sposób zapewniający jak najmniejsze straty wody pobieranej z sieci miejskiej, tak by nie pogarszać trudnej sytuacji związanej z suszą hydrologiczną. W celu zminimalizowania obciążenia sieci wodociągowej zwiększonym poborem wody, napełnianie zbiorników odbywa się w wydłużonym okresie, z jak najmniejszym dopustem wody.

Warto podkreślić, że Zarząd Zieleni m.st. Warszawy realizuje w ten sposób zapisy ustawy o ochronie przyrody, która stanowi, że celem ochrony jest utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu.

Zbiorniki parkowe podnoszą walory estetyczne krajobrazu, ale przede wszystkim stanowią ostoję dla zwierząt, miejsce ich rozrodu i żerowania, przyczyniając się do zwiększenia różnorodności biologicznej. Jednak w związku z urbanizacją miasta, w szczególności w jego ścisłym centrum, większość naturalnych zbiorników wodnych, otwartych kanałów i cieków naturalnych została przebudowana (poprzez ujęcie w rurociągi) lub wręcz zlikwidowana poprzez zasypanie. Przeżycie gatunków płazów jest więc w dużym stopniu uzależnione od tych wypełnianych na wiosnę wodą z sieci wodociągowej sztucznych zbiorników.

Fontanny nieczynne – dbamy o bezpieczeństwo w czasie epidemii!

Jednocześnie informujemy, że w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu „dry plaza”) lub innych tego typu obiektów. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zastosował się do tego zalecenia i nie włączył fontann na terenach administrowanych przez jednostkę.

Ponadto, gromadzenie się wokół takich obiektów dużych grup osób sprzyja naruszaniu zasad dystansu społecznego, co – jak potwierdził w swojej opinii Narodowy Instytut Zdrowia-Publicznego Państwowy Zakład Higieny – „w największym stopniu przyczynia się do zwiększania ryzyka transmisji zakażenia”. „Decyzja o terminie uruchomienia publicznie dostępnych atrakcji wodnych zależy od kształtowania się aktualnej sytuacji epidemiologicznej na tle wcześniejszej tendencji w tym zakresie” – podkreślił IZP-PZH.

Pokaż inne artykuły