1. IV kw 2017 Z (sondażOBOWIĄZUJĄCY-Załącznik nr 2) | Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie – potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków