Jaki będzie Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK? Dyskusja pokonkursowa

4 czerwca o godz. 18:00 w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie, odbyła się dyskusja pokonkursowa dotycząca rozstrzygnięcia Konkursu realizacyjnego na zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie.

W dyskusji ze strony Zarządu Zieleni m.st. Warszawy uczestniczyli: Katarzyna Rymsza-Żuk – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, Ewa Świątkowska – Kierownik rejonu ogrodniczego, Andrzej Banach – Główny specjalista ds. nadzoru budowlanego, Zespół Strategii Zarządzania Zielenią, Mirosław Gajdak – Główny specjalista ds. projektów Zespół Strategii Zarządzania Zielenią oraz Michał Rudziński – Główny specjalista ds. projektów, Zespół Rozwoju Zieleni.

W dyskusji uczestniczył zwycięski zespół autorski eM4 Pracownia Architektury Brataniec (Marcin Brataniec, Pani Urszula Forczek-Brataniec, Pan Marek Bystroń) pracy nr 111, która zdobyła I nagrodę w niniejszym konkursie oraz Marek Budzyński, Przewodniczący Sądu Konkursowego, Izabela Sykta – Członek Sądu Konkursowego, Andżelika Gackowska – Członek Sądu Konkursowego, Grzegorz Gądek z Fundacji Skwer Sportów Miejskich – Wykonawcy wytycznych do Konkursu oraz mieszkańcy.

Spotkanie zostało otwarte przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Katarzynę Rymszę-Żuk, która przedstawiła główne cele Konkursu. Następnie Sędzia Referent Mirosław Gajdak rozwinął informację o głównych założeniach konkursu oraz przeczytał zalecenia sądu dotyczące zwycięskiej pracy konkursowej.

W opinii Sądu Konkursowego I nagrodę przyznano m.in. za:

– podniesienie atrakcyjności walorów widokowych Górki Kazurki poprzez wprowadzenie podniesionej platformy widokowej

– zaprojektowanie zieleni z wykorzystaniem jej różnych form i piętrowości do kształtowania wnętrz krajobrazowych o zróżnicowanym charakterze

– elementy wodne, okresową strugę w naturalnym charakterze

– przestrzeń przyjazną i bez barier dostępną dla szerokiego grona użytkowników, w tym seniorów, niepełnosprawnych, małych dzieci

Zwycięski zespół autorski zaprezentował założenia i ideę zwycięskiej pracy, w tym ideę Ekotonu.

Po zakończeniu prezentacji w ramach dyskusji uczestnicy spotkania zgłaszali pytania dotyczące:

1. Harmonogramu dalszych działań w zakresie realizacji zadania – została przedstawiona informacja, że szczegółowe terminy kolejnych etapów prac będą doprecyzowywane w umowie z wykonawcą i, że wynikają one z konieczności dostosowania dalszych prac do terminów wykorzystania dofinansowania ze środków unijnych.

2. Form upamiętnienia patrona Parku – w dyskusji wskazano na możliwość wykorzystania formy kinetycznej oraz konieczność ograniczenia form świetlnych w upamiętnieniu i powiązania pamiątkowych tabliczek z sadzonymi drzewami.

3. Nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych – autorzy projektu poinformowali, że w ramach nawierzchni żwirowych (o których mówili w prezentacji autorzy zwycięskiej pracy) będą stosowane nawierzchnie mineralne. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z przewidzenia nawierzchni bitumicznych dla rowerów i wskazali na konieczność wyniesienia nawierzchni – szczególnie w przypadku placu żwirowego przy pawilonie parkowym z uwagi na trudności z odprowadzeniem wód deszczowych.

4. Wejść do Parku – została podniesiona kwestia komunikacji od strony północnej oraz organizacji wejść i ich zintegrowania z innymi funkcjami w parku. Poinformowano również, że w przypadku części studialnej terenów zieleni objęta jest ona sporządzeniem projektu planu miejscowego rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej, co jest konieczne dla dalszych działań z uwagi, iż obecnie nie są to tereny miejskie.

5. Lokalizacji wybiegu dla psów oraz wyposażenia, a w szczególności poruszono konieczności zapewnienia oświetlenia – również na drodze dojściowej oraz zapewnienia ujęcia wody i przeniesienia istniejącej altany. Przedstawiona lokalizacja spotkała się z głosami poparcia, jak i niezadowolenia. Autorzy wskazali na możliwość pozostawienia zmniejszonego wybiegu w istniejącym rejonie.

6. Konieczności uporządkowania Górki Kazurki z wystających elementów żelbetowych i pozostałości zbrojenia – prace takie będą prowadzone w oparciu o przygotowany projekt.

7. Odprowadzenia wód opadowych poza teren parku – autorzy zwycięskiej pracy wskazali, iż jednym z ważnych zadań jest zagospodarowanie nadmiaru wód w obszarze, co będzie możliwe m.in. poprzez realizację ogrodów deszczowych.

8. Wykorzystania wcześniejszych pomysłów mieszkańców, w tym projektów z budżetów partycypacyjnych – mieszkańcy wskazali, że prace projektowe nadal powinny być powadzone w konsultacji z nimi szczególnie w zakresie uszczegółowienia rozwiązań.

Zobacz Opis i Plansze zwycięskich projektów. 

 

 

Pokaż inne artykuły