Polityka Ochrony Drzew. Pracujemy nad standardami dla całej Warszawy

Wiele osób słusznie uważa, że dojrzałe dorodne drzewa w mieście mają większą wartość dla zdrowia mieszkańców niż nowe nasadzenia. Zgadzamy się z tym w pełni. Usuwamy tylko drzewa martwe, zamierające lub chore i zagrażające upadkiem, a szczególnie zależy nam na zachowaniu i ochronie drzew sędziwych, które mimo warunków miejskich, wciąż zachowują dobrą kondycję. Aby drzewo starsze rosnące w mieście było w dobrej kondycji niezbędne jest zapewnienie mu najlepszych z możliwych warunków rozwoju i ograniczenie presji środowiska miejskiego na jego stan.

Dzięki postępującej wiedzy na tam ekofizjologii drzew dziś wiemy, że wszelkie cięcia korygujące koronę drzewa, trzeba, w przypadku niektórych drzew, wykonywać tylko w ostateczności i najmniej inwazyjnie, tak aby nie osłabiać zdolności obronnych drzew, przed wnikaniem chorób grzybowych atakujących tkanki drzew, które potrafią w szybkim tempie doprowadzić do obumierania drzewa.

Począwszy od kwietnia ubiegłego roku w Zarządzie Zieleni rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem systemu standardów i procedur służących ochronie drzew. Na tej podstawie wspólnie z Biurem Ochrony Środowiska pod przewodnictwem Justyny Glusman chcemy opracować wspólną ogólnomiejską Politykę Ochrony Drzew, której celem jest doprowadzenie do właściwej ochrony i zarządzania każdym drzewem na terenach publicznych miasta. W tym roku wspólnie ze środowiskiem naukowym, dendrologami i arborystami, a w szczególności wspólnie z instytucjami miejskimi, które administrują poszczególnymi terenami miasta, będziemy tworzyć narzędzia służące monitorowaniu stanu i wdrażaniu profilaktyki zdrowotnej drzew i ochrony przed ryzykami związanymi z upadkiem drzew.

Chcemy w ten sposób spowodować, że dbałość o zdrowie naszych drzew będzie w Warszawie na najwyższym światowym poziomie. Zakładamy, że dla spójnej Polityki Ochrony Drzew niezbędna jest kompletna baza zieleni informująca o stanie każdego dojrzałego drzewa w terenach publicznych, transparentna polityka informacyjna o planowanych wycinkach – tak jak w serwisie informacyjnym WoW (Wiem o Wycince), praktyczna i jednolita Instrukcja dokonywania przeglądów drzew i dobre standardy w zarządzaniu drzewostanem, obejmujące m.in.:
– wygrodzenia okresowe i stałe stref zagrożonych upadkiem drzewa lub jego części,
– zmiany sposobu zagospodarowania terenu wokół drzew ograniczające presję na drzewo lub ograniczające ryzyko zdarzenia związanego z ryzykiem ze strony drzew,
– działania agrotechniczne służące poprawie stanu witalności drzewa.
– warunki wykonania prac pielęgnacyjnych drzew

Tak aby drzewom w mieście móc stworzyć dobre warunki do rozwoju niezbędne jest także poszerzenie dzisiejszych standardów kształtowania zieleni m.st. Warszawy o jednolite standardy ochrony zieleni w pracach projektowych, podczas robót budowlanych, podczas wykonywania nasadzeń i pielęgnacji drzew, w pierwszym okresie ich wzrostu, oraz inne standardy mające pośredni wpływ na zachowanie dobrego stanu drzew w mieście.

Prace będziemy prowadzić pod nadzorem i opieką Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy, ponieważ dokumenty wytworzone w ramach prac nad Polityką ochrony drzew przedłożymy do akceptacji Radzie m.st. Warszawy. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy fundację AlterEko. W ciągu tego roku będziemy informować o postępie tych prac i zapraszać na jej kolejne odsłony Prace rozpoczynamy od konferencji otwarcia 17 maja w Pałacu Kultury I Nauki w Sali Marmurowej.  Szczegóły wydarzenia wkrótce.

Pokaż inne artykuły