Przyroda Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza” – wyniki inwentaryzacji BioBlitz

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, będącym wynikiem pierwszej w Warszawie inwentaryzacji przyrodniczej, zrealizowanej według koncepcji BioBlitz. Istotą BioBlitz jest odnajdowanie i identyfikowanie w krótkim odcinku czasu jak największej liczby gatunków zasiedlających wybrany obszar. Wydarzenie służy ocenie różnorodności biologicznej, a także edukacji przyrodniczej i rozbudzaniu świadomości miejsca zamieszkania.

Intensywna inwentaryzacja przyrody Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza”, położonych w Warszawie na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,  została przeprowadzona w dniach 15-17 czerwca 2018 r. Wzięli w niej udział badacze – znawcy wielu grup roślin, grzybów i zwierząt, a także studenci, liczni miłośnicy przyrody i mieszkańcy Warszawy.

Raport „Przyroda Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza” w Warszawie. Wyniki inwentaryzacji bioblitz i wskazówki dla rewitalizacji”.

Bioblitz, organizowany przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) był częścią konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu przyszłego parku na Kopcu Powstania Warszawskiego. Konsultacje prowadzi Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który zarządza tym terenem.

Pokaż inne artykuły