Prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych Rzeki Wisły

Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi prowadzonymi na wałach przeciwpowodziowych Rzeki Wisły mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu ze ścieżek rowerowych i ciągów pieszych położonych na wałach lub w ich sąsiedztwie.

Bieżące roboty konserwacyjne prowadzone w ramach dwóch konserwacji mają na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym:

  • korpusu wału, korony wału, skarp i pasa zlokalizowanego w odległości do 5,0 m od stopy wału (od strony odwodnej i odpowietrznej),
  • ziemnych elementów systemu ochrony przed powodzią,
  • budowli wałowych oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej w korpusie wału (schodów, przejazdów wałowych, itp.), zapewniając funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W ramach prowadzonej konserwacji, wykonywane będą m.in. następujące prace:

  • wykaszanie porostów ze skarp i korony wału,
  • przegląd i oczyszczenie śluz wałowych z zanieczyszczeń,
  • uzupełnienie ubytków gruntu przy betonowych schodach na skarpie,
  • zbieranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów.

Wały przeciwpowodziowe to budowle przeciwpowodziowe w rozumieniu przepisu art. 16 pkt 1 litera f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz budowle hydrotechniczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pokaż inne artykuły