Budżet partycypacyjny 1628 projektów – jest w czym wybierać!

Od piątku, 15 czerwca, przez 16 dni trwać będzie głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec Warszawy może zagłosować na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne, zmienią nasze miasto. Pomysły, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2019 r.

Na początku maja br. Rada Warszawy przyjęła Strategię #Warszawa2030. To najważniejszy dokument programujący rozwój stolicy na najbliższe lata. Strategia była tworzona wspólnie z mieszkańcami od samego początku i której jednym z pierwszych celów (1.2) jest „wspólnie decydujemy o naszym mieście”, co stawia przed Warszawą kolejne wyzwania, jeśli chodzi o budowanie stolicy partycypacji mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z 1628 projektami i wybrania tych, które powinny zostać zrealizowane w przestrzeni miejskiej w przyszłym roku.

 Pod koniec maja zakończył się etap weryfikacji 2433 projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego

Weryfikacja pod względem formalno-prawnym trwała do 8 maja. W przypadku negatywnej weryfikacji, autorzy mieli czas do 12 maja na odwołanie się od takiego wyniku. Do burmistrzów dzielnic wpłynęło prawie 140 odwołań. Projekty były kierowane do ponownej weryfikacji po uzyskaniu pozytywnej opinii dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. W posiedzeniach zespołu brał udział również zarząd dzielnicy oraz pracownicy merytoryczni weryfikujący projekt. W wyniku ponownej weryfikacji swój status na „zweryfikowany pozytywnie” zmieniło ponad 30 projektów. W piątej edycji budżetu partycypacyjnego – podobnie jak w zeszłym roku – ok. 76% projektów zostało zweryfikowanych pozytywnie; 296 (12%) pomysłów zostało wycofanych przez samych projektodawców. Wszystkie można przeglądać na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.

– Jak co roku mieszkańcy zgłosili wiele projektów związanych z zielenią miejską, bezpieczeństwem na drodze, sportem i rekreacją, zajęciami edukacyjnymi i sportowymi. Bardzo popularne były te związane z małą architekturą. Wśród zgłoszonych projektów kilkadziesiąt dotyczy zwierząt, czyli wieży dla jerzyków, budek lęgowych, wybiegów dla psów – mówi Justyna Piwko, koordynatorka stołecznego budżetu partycypacyjnego.

Od początku czerwca, autorzy projektów poddanych pod głosowanie realizują działania promocyjne w trakcie wydarzeń i imprez dzielnicowych. W tym czasie mieszkańcy mogą zapoznać się z projektami i zdecydować, na które będą głosować.

Głosowanie

Finałem budżetu partycypacyjnego jest głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować może każdy mieszkaniec stolicy od 15 do 30 czerwca. Nie trzeba być zameldowanym, nie trzeba być pełnoletnim, wystarczy mieszkać w Warszawie!

  • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet – głosowanie odbywa się poprzez stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl
  • Zagłosować można również papierowo – oddając kartę do głosowania osobiście w wyznaczonym punkcie i pokazując dokument potwierdzający tożsamość. Punkty do głosowania znajdują się w urzędach dzielnic, a w niektórych dzielnicach również w dodatkowych lokalizacjach. Wszystkie podane są na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl
  • Osoby, które mają problem z poruszaniem się i nie korzystają z internetu mogą zagłosować poprzez przekazanie karty przedstawicielowi urzędu w miejscu swojego zamieszkania. Taką potrzebę można zgłosić do 22 czerwca do koordynatorów dzielnicowych.

Głosowanie w kilku prostych krokach:

  • Zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany. Koszt projektów, na które będziesz głosować nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny w danej dzielnicy lub obszarze.
  • Sprawdź, jak wygląda podział na obszary w Twojej dzielnicy.
  • Sprawdź, jakie projekty zostały poddane pod głosowanie w wybranym przez Ciebie obszarze.
  • Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze terytorialnym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny).

Głosować może każdy mieszkaniec stolicy niezależnie od wieku czy kraju pochodzenia (nie trzeba być jednak zameldowanym). Każdy może oddać głos tylko raz! Jeżeli zagłosuje się więcej niż jeden raz (np. przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne. Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych projektów przekroczy kwoty dostępne na poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze terytorialnym, głos również nie będzie ważny.

Ogłoszenie wyników

12 lipca 2018 r. o godz. 18:00 na Bulwarze gen. George’a Smitha Pattona zostaną ogłoszone projekty, które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2019 roku!

Osoby mające mniej niż 18 lat, chcąc oddać swój głos, muszą dysponować zgodą opiekuna prawnego na udział w głosowaniu oraz na przetwarzanie danych osobowych. Do wersji papierowej karty do głosowania powinien być dołączony druk zgody, który można pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl, ze stron urzędów dzielnic, a także otrzymać w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zgoda powinna być dołączona do karty do głosowania w sposób możliwie trwały. Karta bez dołączonej zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną. Jeśli niepełnoletni głosować chcą internetowo, muszą także uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, który powinien wpisać swoje dane w odpowiednich polach na stronie.

Prawo udziału w głosowaniu przysługuje również cudzoziemcom, w tym osobom, którym nie został nadany numer PESEL, przy założeniu, że zamieszkują w Warszawie z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z ogólną zasadą, warunkiem uznania głosu za ważny jest podanie przez głosującego wszystkich danych określonych, jako obligatoryjne, czyli tych danych, które znajdują się na szarym polu karty do głosowania. Brak którejkolwiek danej z tej grupy, w tym numeru PESEL, spowoduje unieważnienie głosu. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL, chcąc wziąć udział w głosowaniu powinni udać się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców ze swoim dokumentem podróży (np. dowodem osobistym lub paszportem) oraz złożyć oświadczenie, którego druk uzyskają od pracownika WOM-u. Wzór oświadczenia można również pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz ze stron urzędów dzielnic.

Realizacja projektów z poprzednich edycji:

1.edycja 97 % (325 zrealizowanych projektów), 2. edycja 94 % (603 zrealizowane projekty), 3.edycja 85 % (657 zrealizowane projekty)

Pokaż inne artykuły