Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy

Projekt pn. Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Tytuł projektu: Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy

Wartość projektu:13 641 883,50 zł

Wkład m.st. Warszawy: 4 132 551,00

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 9 509 332,50

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Realizacja projektu będzie polegała na poprawie funkcjonowania ważnych dla regionu korytarzy ekologicznych zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. Działania podejmowane w projekcie mają zminimalizować śmiertelność zwierząt w czasie wędrówek pomiędzy ostojami i szlakami migracji takimi jak obszary NATURA 2000 na terenie Puszczy Kampinoskiej oraz obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły. Działania obejmują także renaturyzację fragmentu międzywala Wisły oraz poprawę warunków funkcjonowania najważniejszego w Warszawie korytarza ekologicznego jaki stanowi w stolicy obszar NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły. Zadania będą realizowane na całej długości międzywala Wisły w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem okolicy Lasu Młocińskiego w warszawskiej Dzielnicy Bielany, Kępy Wieloryb w Dzielnicy Wawer oraz międzywala Wisły wzdłuż Dzielnicy Praga Południe i Praga Północ.

Celem głównym podejmowanych działań jest poprawa łączności funkcjonalnej pomiędzy siedliskami przyrodniczymi znajdującymi się na terenie m.st. Warszawy W ramach projektu będą realizowane zadania związane z pogłębianiem i udrażnianiem starorzeczy rzeki Wisły, usuwaniem przeszkód terenowych oraz budową przejścia dolnego dla zwierząt pod drogą krajową nr 7.

Odtworzenie roztokowego charakteru rzeki ma na celu odtworzenie dawnego krajobrazu Wisły zmienionego sztucznie wskutek działań człowieka, co w konsekwencji poprawi jakość siedlisk gatunków typowych dla dolin rzecznych czyli łosia, wydry, bobra, wielu gatunków ptaków, ryb i roślin związanych z tym środowiskiem. Usuwanie przeszkód terenowych poprawi warunki odtwarzania stanowisk gatunków rodzimych.

Obszar projektu stanowi fragment tzw. zielonego pierścienia wokół stolicy, w którego skład wchodzą min. Kampinoski Park Narodowy, Chojnowski Park Krajobrazowy i Mazowiecki Park Krajobrazowy. W większości znajduje się on w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zielony Pierścień Warszawy to nie tylko korytarz ekologiczny, ale także osłona, która wpływa na klimat stolicy i zdrowie jej mieszkańców.

Dodatkowo w projekcie zaplanowano szereg działań informacyjnych, które mają wpłynąć na wzmocnienie świadomości i dobrych nawyków proekologicznych wśród mieszkańców Warszawy, popularyzację wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej, a także propagowanie idei ochrony obszarów NATURA 2000 oraz odkrycie ich walorów.

Planowany termin zakończenia realizacji prac to koniec 2020 rok.

Pokaż inne artykuły