Cieki wodne i kanały z nowym opiekunem

Dotychczas rozproszone pomiędzy różnych administratorów, cieki wodne i kanały, które utraciły charakter urządzeń melioracyjnych, zyskały nowego opiekuna – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Dobiega końca postępowanie przetargowe na konserwację blisko 100 kilometrów kanałów.

 Zmierzamy do kompleksowego uporządkowania spraw związanych z gospodarką wodną. W ten sposób będziemy przeciwdziałać nie tylko skutkom lokalnych podtopień, ale także  będziemy dążyć do utrzymania prawidłowych poziomów wód w ciekach i kanałach. Zadania związane z uregulowaniem spraw związanych z gospodarką wodną na terenie m.st. Warszawy przekazaliśmy Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Cieki i kanały, występujące w granicach Warszawy, budowane niegdyś na potrzeby rolnictwa, obecnie pełnią głównie funkcję odbiorników wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. Stanowią one ważną dla miasta infrastrukturę, której sprawne działanie gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, a zaniedbania w ich utrzymaniu, mogą doprowadzić do realnych zagrożeń w postaci lokalnych podtopień. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) podjął działania zmierzające do zapewnienia prawidłowego utrzymania wód w ciekach i kanałach oraz przejęcia ich na majątek miasta st. Warszawy.

Wśród pierwszoplanowych działań przewidziana została dwukrotna konserwacja 24 kanałów (wykreślonych z ewidencji 45,1 km kanałów) oraz Stawów Brustmana (1,62 ha), 7 obiektów niewykreślonych z ewidencji (38,4 km) oraz Kanału Bródnowskiego pozostającego poza ewidencją (10,9 km). Dokonane wizje terenowe oraz dane i wskazówki przekazane przez mieszkańców m.st. Warszawy, wykazały również konieczność wykonania pogłębionych prac konserwacyjnych na odcinkach zaniedbanych, które dotychczas nie były objęte zabiegami lub odtworzenia umocnień naturalnych w korytach kanałów, co dotyczy m.in. Kanału Sieleckiego, Kanału „W”, Kanału Bródnowskiego, Kanału nr 26 (zwanego Kanałem Zaciszańskim).

Z końcem maja został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dwukrotnej konserwacji cieków, kanałów oraz zbiorników wodnych. Obecnie trwa ocena ofert, które wpłynęły w postępowaniu. Pierwsza z planowanych konserwacji rozpocznie się po zawarciu umowy z wykonawcami, tj. na przełomie czerwca i lipca br. Wszystkie obiekty objęte działaniami wymienione są w załączniku.

W latach ubiegłych prace konserwacyjne cieków i kanałów były prowadzone przez dzielnice m.st. Warszawy oraz – często nieregularnie – przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW). Od tego roku prace będą prowadzone systematyczne i stale przez ZZW.

Kanały otwarte i cieki to niewykorzystany dziś potencjał Warszawy. Sto kilometrów niewielkich, ale przecinających miasto wzdłuż i wszerz  koryt prowadzacych wody jest dziś zarośnieta. Teraz przejmujemy je w utrzymanie i konserwację, a w kolejnym kroku przejmiemy to mienie od marszałka województwa na stałe i będziemy szukać możliwości, aby włączyć je do systemu terenów zieleni miasta – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Pokaż inne artykuły