Technologia w służbie zieleni

To pierwszy tego typu projekt w stolicy. Ruszyły  działania związane z opracowaniem map pokrycia terenu z wykorzystaniem technik przetwarzania zdjęć lotniczych. Studium wykonalności projektu przeprowadzono dla fragmentu dzielnicy Żoliborz.

Nowe mapy będą uzupełnieniem zbiorów danych już posiadanych przez Urząd, także tych dotyczących zieleni – tłumaczy Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Zastosowane w projekcie sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych umożliwią uzyskanie informacji m.in. o zasięgu skupisk, jak i położeniu pojedynczych drzew, ich gatunku, wysokości oraz kondycji biologicznej.

Studium zostało zrealizowane na zlecenie m.st. Warszawy przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowano m.in. opracowanie studialne na temat założeń budowy bazy danych przestrzennych z wykorzystaniem wielosensorowych technik teledetekcyjnych.

Wspomniane metody pozwalają na wykonanie badań z pewnej odległości – zdalnie przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów i czujników. Badania te można wykonywać z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z powierzchni ziemi – wyjaśnia Katarzyna Głodek, zastępca dyrektora Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. – Pozwala to w sposób kompletny, ciągły, obiektywny, wiarygodny i powtarzalny pozyskiwać ilościowe i jakościowe informacje o środowisku. Są przez to bardzo wydajnym narzędziem służącym poznaniu i zarządzaniu przestrzenią – dodaje.

Prace, w ramach opracowania studialnego, przeprowadzono na Żoliborzu.

Wybór tego fragmentu dzielnicy został dokonany z uwagi na jego reprezentatywność dla całej Warszawy. Obejmuje on bowiem różne formy użytkowania terenu – m.in. zabudowę jedno- i wielorodzinną, tereny usługowe i przemysłowe, a także zróżnicowane rodzaje zieleni miejskiej – zarówno urządzonej, jak i nieurządzonej.

W przeprowadzonych pracach wykorzystano dane teledetekcyjne oraz dane terenowe. Zebrane informacje, razem z danymi uzyskanymi z zasobu Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy posłużyły do przeprowadzenia wieloaspektowej analizy. Na jej podstawie m.in. wyznaczono zasięgi koron drzew, określono zdolność detekcji obiektów punktowych oraz powierzchniowych oraz przeprowadzono klasyfikację oraz ocenę kondycji biologicznej grup drzew. To pozwoliło stworzyć specjalne mapy z wykorzystaniem tych informacji.

Tak nowatorskie pozyskiwanie danych może nie tylko ułatwić, ale również przyspieszyć zarządzanie warszawską zielenią – twierdzi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – Tego typu opracowania mogą przysłużyć się nam również m.in. w inwentaryzacji gatunków roślin, monitoringu jakości wód powierzchniowych czy identyfikacji zagrożeń i ochronie krajobrazu miejskiego – uzupełnia.

Dane teledetekcyjne to m.in. dane hiperspektaralne, chmury punktów oraz zdjęcia lotnicze RGB.

 

Pokaż inne artykuły