Warszawa zaprasza do zielonej współpracy

Share

Poprzez aktywizację, inicjowanie działań oraz prowadzenie dialogu, Warszawa chce zachęcić mieszkańców i przedsiębiorców do udziału w organizacji, tworzeniu i animacji zieleni. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wdraża mechanizmy partycypacji umożliwiające kształtowanie zielonej tkanki miasta.

 –  Warszawiacy coraz mocniej chcą angażować się w tworzenie i adaptację otaczającej ich przestrzeni. Chcemy dać im tę możliwość. Dzięki współpracy z Zarządem Zieleni będą mogli realnie wpływać na tereny zieleni znajdujące się w pobliżu ich miejsca zamieszkania, pracy czy uczelni. Zieleń to przecież nasze wspólne dobro – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dzięki kompleksowemu programowi, przygotowanemu przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW), stolica chce zaangażować mieszkańców i przedsiębiorców w bezpośrednie kreowanie i rozwój miejskiej zieleni. Na drodze dialogu prowadzone będą akcje edukacyjne, promocyjne i inne działania, które umożliwią „zielone działanie”.

Chcemy pobudzić i wykorzystać do kształtowania zieleni mechanizmy, które już teraz z powodzeniem funkcjonują w Warszawie. Mam tu na myśli np. Inicjatywę Lokalną, która działa przy Centrum Komunikacji Społecznej – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – Zarząd Zieleni, jako jednostka wiodąca w obszarze zieleni w stolicy, chce działać maksymalnie efektywnie. Dlatego też będziemy gromadzić wiedzę, diagnozować, a następnie stosować rozwiązania poprawiające zieloną przestrzeń tanki miasta – dodaje.

Program ZZW obejmuje:

 • zgłaszanie inicjatyw (diagnozę);
 • szukanie rozwiązań;
 • finansowanie projektów;
 • finansowanie realizacji.

Działania dotyczyć będą również mechanizmów wsparcia:

 • fundraising indywidualny – kierowany do osób prywatnych, mieszkańców;
 • fundraising korporacyjny – kierowany do warszawskich przedsiębiorców, w tym szczególnie do deweloperów.

Działania fundraisingowe są swego rodzaju odwróconym budżetem partycypacyjnym. Udostępniając swoją wiedzę, umiejętności i pracowników chcemy by mieszkańcy czy przedsiębiorcy sfinansowali, choć częściowo, pomysły na zazielenienie swojej najbliższej okolicy – tłumaczy Marek Piwowarski, dyrektor ZZW.

Swoje działania Zarząd Zieleni zamierza realizować przez partnerów społecznych – fundacje i stowarzyszenia. Mają oni służyć miastu swoim wsparciem w realizacji konkretnych przedsięwzięć. Do ich zadań należeć będzie m.in. prowadzenie marketingu bezpośredniego w tym m.in. propagowania idei współpracy z ZZW, prowadzenia działań edukacyjnych, rozpowszechniania informacji o programie, a także pozyskiwania środków finansowych.

Partnerzy docelowo będą działać w dziewięciu obszarach. Na ukończeniu są rozmowy dotyczące:

 1. działań wspierających program nasadzeń w ramach akcji Milion drzew dla Warszawy;
 2. programu objęcia specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów”;
 3. poprawy dostępności terenów zieleni i terenów publicznych w Warszawie dla wszystkich grup użytkowników – likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami;
 4. aktywizacja terenów zieleni i terenów publicznych stolicy do zróżnicowanych form aktywności fizycznej mieszkańców;
 5. działań dotyczących rozwoju zieleni na rzecz wspólnot lokalnych.

Podobne działania toczyć się będą także w zakresie:

 1. identyfikacji potrzeb i budowy/tworzenia urządzeń habitatowych i działań ekologicznych;
 2. wykorzystania terenów przybrzeżnych cieków i kanałów oraz wód w nich płynących dla zagospodarowania zielenią i rekreacji;
 3. programu wsparcia kultury i sztuki w obrębie terenów zieleni i terenów publicznych;
 4. tworzenia ogrodów społecznościowych.

W ramach poszczególnych obszarów będą tworzone pakiety, które przedsiębiorcy lub mieszkańcy będą mogli sfinansować. Będą one wstępnie określone przez Zarząd Zieleni i będą stanowiły przykłady, które będą mogłby być modyfikowane i ubogacane przez warszawiaków – tzw. Zielone Inicjatywy.

Bardzo liczymy na zaangażowanie przedsiębiorców. Ich partycypacja w tego typu przedsięwzięciach może przynieść jedynie korzyści. Z jednej strony dla samych firmy, które będą miały szansę zbudowania swoje „ekologicznego” wizerunku, z drugiej dla miasta, które zyska kolejne tereny zielone – mówi Mariusz Frankowski, radny i przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy.

Co ważne chcemy działać zarówno na terenach publicznych, będących w dyspozycji miasta, jak i na terenach prywatnych. Oczywiście wtedy zawierać będziemy porozumienia o zagwarantowaniu swobodnego dostępu do tych obszarów i ich trwałość. To działanie skierowane jest główne do wspólnot lokalnych, spółdzielni, ale może też być zachętą dla deweloperów – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Na przykład w ramach pakietu „Milion drzew” działania na terenach miejskich obejmować będą mogły:

 • zakup,
 • posadzenie
 • i pielęgnację drzew.

Warszawiacy mogą włączyć się do programu nasadzeń także za pomocą aplikacji „Milion drzew”. Uruchomiona ją 22 marca i od tego czasu za jej pośrednictwem wskazano już miejsca dla nasadzenia niemal 4100 drzew. Aplikację można pobrać za pośrednictwem Google Play (na systemy Android), a także z App Store (iOS). Aby wskazać miejsce nowego nasadzenia należy wybrać się w miejscy, gdzie chcemy by pojawiło się drzewo. W aplikacji wybieramy opcję „zgłoś”, a następnie złożyć wniosek podając nasze dane kontaktowe i… gotowe!

Zasadź z nami „Milion drzew”

Zachęcamy również, aby mieszkańcy i deweloperzy informowali nas o podejmowanych przez siebie „zielonych inicjatywach” i nasadzeniach. Dla najaktywniejszych Zarząd Zieleni przygotuje specjalne wyróżnienia – zachęca dyrektor jednostki, Marek Piwowarski.

Oprócz mechanizmów wsparcia finansowego program obejmie też system nagród. Ich przykłady poznamy przy okazji pierwszych realizacji.

W przypadku, gdy porozumienie dotyczyć będzie wydzielonego obszaru zieleni, po stronie podmiotu będą wszystkie trzy działania. W ten sposób stanie się on niejako sponsorem tego terenu. W przypadku obszarów przyulicznych partnerzy zobowiązani będą jedynie do zakupu i posadzenia drzew. Ich pielęgnacją zajmiemy się my. Dla sponsorów indywidualnych, osób prywatnych, możemy też ograniczyć porozumienie do poniesienia przez nie jedynie kosztów zakupu drzewa – doprecyzowuje Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Partycypacja podmiotów prywatnych będzie mogła odbywać się na drodze darowizny, bezpośredniego pokrycia kosztów działania lub darowizny na rzecz partnera społecznego programu.

Nasadzenia będą wykonywane zgodnie z przyjętym Standardami kształtowania zieleni w Warszawie, stanowiącymi załącznik do przyjętego „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku”.

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie nasadzeń jest również Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Pokaż inne artykuły