Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie

Projekt pn. Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie

Wartość projektu: 22.833.862,86 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 6 951 051,13

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 15 882 811,73

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Park Pole Mokotowskie, Park Żeromskiego i Park Ogrody Kosmosu to trzy parki, na które miasto Warszawa otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości blisko 16 mln zł. Wspomniane obszary mają razem powierzchnię prawie 75 ha, z czego ok. 6,7 ha stanowią nowe tereny zieleni, które zostaną utworzone na obszarze Parku Pole Mokotowskie i Parku Ogrody Kosmosu we Włochach. Realizacja projektu będzie polegać na uporządkowaniu, odnowieniu i zagospodarowaniu terenów zieleni istniejących oraz nowo utworzonych, w rejonach charakteryzujących się niskim udziałem terenów zieleni.

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicach Ochota, Śródmieście, Włochy i Żoliborz. Projekt zakłada również stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwia i poprawia możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody. Wszystkie tereny objęte projektem będą obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich bezpłatnie i dostosowanym do osób niepełnosprawnych; będą sprzyjać integracji społecznej, wypoczynkowi i rekreacji.

Park Pole Mokotowskie rozszerzy się o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. W ramach realizacji projektu zaplanowano prace polegające na uporządkowaniu zieleni, zakładaniu trawników, powstaną m.in. naturalistyczne zbiorniki wodne, place zabaw, strefa dla psów. Prace w Parku Ogrody Kosmosu będą polegały na wykonaniu ścieżek edukacyjno-spacerowych, budowie tarasu i ogrodu wypoczynkowego oraz boiska. Modernizacja Parku Żeromskiego przewiduje natomiast wykonanie m.in. prac renowacyjnych polegających na wzmocnieniu skarpy, remoncie fontanny oraz wykonaniu rabaty różanej. W ramach prac, w projekcie, przewidziano także zamontowanie budek lęgowych dla ptaków oraz siedliska dla owadów. Realizacja projektu ma także usprawnić proces retencji wodnej poprzez utworzenie zbiorników wodnych, a w parku na Żoliborzu, zostanie wybudowana studnia czwartorzędowa do podlewania zieleni zlokalizowanej w parku. Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2020 rok.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana w dniu 20.04.2017 r.

Informacje dotyczące podpisania umowy dostępne są pod linkiem:

http://nowa.zzw.waw.pl/2017/04/20/unijne-pieniadze-na-parki/

Pokaż inne artykuły