Zielone Inicjatywy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Zielone inicjatywy to włączanie do kształtowania zieleni nowych mechanizmów finansowych.

Stwarzamy warunki by mieszkańcy, czy przedsiębiorcy, mieli możliwość włączyć się w program budowy zieleni i wesprzeć,  choć częściowo, pomysły na zazielenienie swojej najbliższej okolicy.

Działania dotyczą mechanizmów wsparcia:

 • fundraising indywidualny – kierowany do osób prywatnych, mieszkańców;
 • fundraising korporacyjny – kierowany do warszawskich przedsiębiorców, w tym szczególnie do deweloperów.

Planujemy podjąć współpracę w dziewięciu obszarach:

 1. działań wspierających program nasadzeń w ramach akcji Milion drzew dla Warszawy;
 2. programu objęcia specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów”;
 3. poprawy dostępności terenów zieleni i terenów publicznych w Warszawie dla wszystkich grup użytkowników – likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami;
 4. aktywizacja terenów zieleni i terenów publicznych stolicy do zróżnicowanych form aktywności fizycznej mieszkańców;
 5. działań dotyczących rozwoju zieleni na rzecz wspólnot lokalnych;
 6. identyfikacji potrzeb i budowy/tworzenia urządzeń habitatowych i działań ekologicznych;
 7. wykorzystania terenów przybrzeżnych cieków i kanałów oraz wód w nich płynących dla zagospodarowania zielenią i rekreacji;
 8. programu wsparcia kultury i sztuki w obrębie terenów zieleni i terenów publicznych;
 9. tworzenia ogrodów społecznościowych.

W ramach poszczególnych obszarów są tworzone pakiety, które przedsiębiorcy lub mieszkańcy będą mogli sfinansować. Będą one wstępnie określone przez Zarząd Zieleni i będą stanowiły przykłady, które będą mogły być modyfikowane i ubogacane przez warszawiaków – tzw. Zielone Inicjatywy.

Na przykład w ramach pakietu „Milion drzew” działania na terenach miejskich obejmować będą mogły:

 1. zakup drzew,
 2. posadzenie drzew,
 3. pielęgnację drzew.

Partycypacja podmiotów prywatnych będzie mogła odbywać się na drodze darowizny, bezpośredniego pokrycia kosztów działania lub darowizny na rzecz partnera społecznego programu.

W kontekście porozumień z przedsiębiorcami mamy dwa podstawowe modele udziału w finansowaniu nasadzeń:

 1. Działanie na gruntach cudzych,
 2. Działanie na gruntach własnych.

Ad 1. Pierwszy model działania skierowany jest głównie do wspólnot lokalnych, spółdzielni, ale także deweloperów. Jako podstawę jego działania stosuje się mechanizm analogiczny do inicjatywy lokalnej (opisanej w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z której korzystać nie mogą podmioty komercyjne). Działania na gruntach cudzych opierają się na indywidualnych porozumieniach zawieranych z ZZW. Gwarantują one trwałość i ogólnodostępność realizacji. Po stronie przedsiębiorcy w takim wypadku jest pielęgnacja.

Ad 2. Działanie na gruncie należącym do miasta stołecznego Warszawy obejmują zakup, posadzenie oraz pielęgnację drzew. Podmioty prywatne mogą je finansować na trzy sposoby: poprzez darowiznę na rzecz miasta, bezpośrednie pokrycie kosztów lub darowiznę na rzecz partnera społecznego, który z tych środków organizuje nasadzenia.

Podmioty prywatne mogą finansować rozwiązania na wydzielonych obszarach zieleni, wtedy dokonują zakupu, pokrywają koszty sadzenia oraz pielęgnacji. W przypadku zieleni na terenach przyulicznych podmiot prywatny kupuje drzewa oraz finansuje ich sadzenie. Pielęgnacją zajmuje się ZZW. W przypadku sponsorów indywidualnych – mieszkańców istnieje też możliwość zakupu samego drzewa, które ZZW zobowiązuje się posadzić oraz pielęgnować.

Swoje działania Zarząd Zieleni zamierza realizować we współpracy z partnerami społecznymi – fundacjami i stowarzyszeniami. Mają oni służyć miastu swoim wsparciem w realizacji konkretnych przedsięwzięć. Do ich zadań należeć będzie m.in. prowadzenie marketingu bezpośredniego w tym  propagowania idei współpracy z ZZW, prowadzenia działań edukacyjnych, rozpowszechniania informacji o programie, a także pozyskiwania środków finansowych.

Więcej informacji:

www.zzw.waw.pl/zielone-inicjatywy

e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

Pokaż inne artykuły