ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip

Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej

Projekt pn. „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej” dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Tytuł projektu: „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej”

Wartość projektu: 10 088 291,48 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 094 760,94 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 6 993 530,54 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy i Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt polega na utworzeniu nowego parku na terenie dzielnicy Mokotów dzięki zagospodarowaniu obszaru o powierzchni 5,11 ha u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego. Obszar ten zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy sklasyfikowany został w przeważającej części jako tereny nieużytkowe i niefunkcjonujące. Jednocześnie w granicach planowanego do utworzenia parku znajduje się zbiornik przepływowy Staw Służewiecki, którego zagospodarowanie i przywrócenie mu funkcji retencyjnej dodatkowo podniesie walory krajobrazowe terenu, wpłynie na zwiększenie atrakcyjności całego parku, zapewnieni także nowe miejsca dla bytowania ptactwa wodnego, jak również dodatkową rezerwę retencyjną, przyczyniając się tym samym do zwiększenia różnorodności biologicznej obszaru i niwelowania negatywnych skutków powodzi, a tym samym przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.

Przed podjęciem działań inwestycyjnych czasza zbiornika nie była wypełniona wodą, ale porośnięta roślinnością, głównie trzciną, a w okolicy zbiornika występowały liczne skupienia drzew i krzewów, stanowiące miejsce gromadzenia nielegalnie wyrzucanych odpadów komunalnych.

Celem realizacji inwestycji jest wykorzystanie potencjału powyższego obszaru i stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, mającego pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców. Dzięki utworzeniu nowego parku, o udziale powierzchni biologicznie czynnej na poziomie ok. 90%, który zastąpi teren dotychczas niezagospodarowany, zaśmiecany i porośnięty roślinnością o niewielkich walorach przyrodniczych, społeczeństwo zyska bezpłatny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury zieleni. Wzrośnie również powierzchnia zagospodarowanych terenów zieleni na obszarze Miasta, a tym samym atrakcyjność przestrzeni miejskiej. Poprawi się również stan środowiska naturalnego, co wpłynie pozytywnie na zrównoważony rozwój Miasta.

Jednocześnie zagospodarowanie terenów wokół Stawu Służewieckiego i przywrócenie zbiornikowi jego funkcji retencyjnej przyczyni się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest „Wzrost powierzchni terenów zieleni poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego wraz z przywróceniem funkcji retencyjnej jednego z akwenów w m.st. Warszawa.”, a tym samym celu Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, jakim jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach oraz wsparcie działań prowadzących do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach.

Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy z nich został już zakończony i dotyczył prac związanych z odtworzeniem i przywróceniem funkcji retencyjnej zbiornika Staw Służewiecki. Zakres rzeczowy etapu obejmował następujące elementy:

 • odtworzenie naturalnego, przepływowego zbiornika na Potoku Służewieckim u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego poprzez pogłębienie zbiornika i budowę urządzenia piętrzącego (tamy) w celu zapewnienia rezerwy retencyjnej na poziomie 14 tys. m3;
 • utworzenie na stawie trzech wysp dla ptactwa wodnego i obsadzenie ich naturalną roślinnością wodną i przywodną;
 • budowa kładki nad Potokiem Służewieckim na wysokości tamy piętrzącej, stanowiącej punkt widokowy;
 • budowa podświetlonego pomostu widokowego – mola;

Kolejnym etapem prac będzie zagospodarowanie obszaru wokół zbiornika, tj. przede wszystkim:

 • wykonanie górek widokowych;
 • wykonanie ciągów pieszych (układ komunikacyjny parku ma uwzględniać łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami);
 • wykonanie oświetlenia parku oraz instalacja urządzeń małej architektury;
 • wykonanie zespołu urządzeń fitness;
 • wykonanie na stawie fontanny pływającej z podświetleniem;
 • utworzenie parku psiego poprzez wydzielenie strefy przeznaczonej do swobodnego wyprowadzania psów i montaż wyposażenia umożliwiającego trening czworonogów;
 • wykonanie nasadzeń roślinności wieloletniej (drzew, krzewów, roślin okrywowych i bylin), w tym m.in. stworzenie bylinowego ogrodu tematycznego i obsadzenie brzegów zbiornika roślinnością wodną i przywodną.

Planowany termin zakończenia realizacji prac to IV kwartał 2017 r.

Pokaż inne artykuły