Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
0

ZZW

Share
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest jednostką budżetową m.st. Warszawy powołaną Uchwałą nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”

Zarządem Zieleni m.st. Warszawy kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy. Realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Marek Piwowarski

Zastępca Dyrektora – Pion Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni – Krzysztof Górnicki

Zastępca Dyrektora – Pion Inwestycji i Rozwoju – Maciej Wicik

Główny Księgowy – Agata Kępińska

I. W Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy wyróżnia się następujące piony organizacyjne:
a) Pion Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Obszar Wsparcia Organizacyjnego (OWO)
b) Pion Zastępcy Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni – Obszar Zapewnienia Jakości (OZJ)
c) Pion Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju – Obszar Inwestycji i Rozwoju (OIR)
d) Pion Głównego Księgowego – Obszar Finansowy (OF)

II. Obszar Wsparcia Organizacyjnego (owo) – w jego skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) Dział Zarządzania Nieruchomościami (DZN)
b) Dział Komunikacji Społecznej (DKS)
c) Dział Organizacji Wewnętrznej (DOW)
d) Dział Spraw Pracowniczych (DSP)
e) Zespół Radców Prawnych (ZRP)
f) Zespół Zamówień Publicznych (ZZP)
g) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ (SBP)
h) Stanowisko ds. Programowych (SP)
i) Stanowisko ds. Standardów Zarządzania Zielenią Miejską (SZZ)

III. Obszar Zapewnienia Jakości – w jego skład wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) Dział Koordynacji Ogrodniczej (DKO)
b) Dział Administracyjno-Gospodarczy (DAG)
c) Zespoły ds. Rejonów Ogrodniczych  (ZRO)
d) Dział Administrowania Majątkiem (DAM)

IV. Obszar Inwestycji i Rozwoju – w jego skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) Dział Organizacji Projektów (DOP)
b) Dział Dokumentacji Rysunkowej (DDR)
c) Dział Nadzoru Budowlanego (DNB)
d) Zespół Rozwoju Zieleni (ZRZ)
e) Zespół Rozwoju Wód (ZRW)
f) Zespół Przestrzeni Publicznych (ZPP)

V. Obszar Finansowy – w jego skład wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) Dział Finansowo-Księgowy (DFK)

 

ZZW działa na podstawie:

1) przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) Uchwały Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”,
3) statutu,
4) innych przepisów prawa.

 

ZZW zgodnie z brzmieniem statutu wykonuje zadania względem:

1) parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, powierzonych w zarządzanie i administrowanie ZZW;

2) wód powierzchniowych wraz z gruntami pokrytymi wodą oraz obiektów biernej ochrony przed powodzią i innych urządzeń wodnych powierzonych w zarządzanie i administrowanie ZZW, a także będących przedmiotem porozumień dotyczących wykonywania zadań służących gospodarowaniu wodami;

3) zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy;

4) innych nieruchomości powierzonych ZZW przez Prezydenta m.st. Warszawy w zarządzanie i administrowanie lub, dla których właściwe jest podejmowanie działań statutowych ZZW.

 

Do zakresu zadań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy należy:

1) planowanie, pozyskiwanie funduszy, programowanie, projektowanie, budowę, modernizację i remonty terenów zieleni, a także urządzeń wodnych i obiektów biernej ochrony przed powodzią, jak również pełnienie roli inwestora w innych programach i zadaniach inwestycyjnych zleconych ZZW do prowadzenia przez organy m.st. Warszawy;

2) prowadzenie nasadzeń, pielęgnację oraz prowadzenie kontroli i podejmowanie działań dotyczących utrzymania w należytym stanie drzew i krzewów oraz zieleni niskiej;

3) podejmowanie działań służących biernej i czynnej ochronie m.st. Warszawy przed powodzią, podtopieniami i suszą oraz ich skutkami;

4) prowadzenie prac studialnych i projektowych oraz wykonywanie badań, analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju, w tym budowy i zapewnienia właściwych standardów utrzymania terenów zieleni oraz właściwego gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy na obszarze m.st. Warszawy, a także udział w takich pracach prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;

5) prowadzenie ewidencji urządzeń przeciwpowodziowych i innych urządzeń wodnych oraz baz danych związanych z terenami zieleni na obszarze m.st. Warszawy;

6) wykonywanie czynności techniczno-administracyjnych na nieruchomościach powierzonych w zarządzanie i administrowanie ZZW, wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656), polegających w szczególności na oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych oraz oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, a także usuwaniu statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani;

7) zarządzanie i administrowanie oraz utrzymanie powierzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy ZZW nieruchomościami wraz ze znajdującymi się na nich elementami zagospodarowania, w tym budynkami, obiektami inżynierskimi, urządzeniami technicznymi, obiektami małej architektury i nawierzchniami, oraz zarządzanie i administrowanie powierzonym ZZW mieniem ruchomym;

8) tworzenie i wdrażanie programów i projektów w zakresie gospodarowania zasobami przyrody i środowiska, edukacji ekologicznej, wypoczynku, komunikacji i transportu na terenach zieleni oraz z wykorzystaniem sieci hydrograficznej;

9) promowanie krajobrazu m.st. Warszawy, w tym w szczególności jego elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz przestrzeni publicznej, a także aktywizowanie, inicjowanie i prowadzenie dialogu z mieszkańcami m.st. Warszawy;

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań statutowych ZZW;

11) wykonywanie innych powierzonych zadań z zakresu przestrzeni publicznych, krajobrazu, zieleni, utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej.

 

 

Warszawiacy wskazali, pora zasadzić
Przy warszawskich ulicach rozpoczęły się jesienne nasadzenia. Tegoroczne prace mają jednak szczególnych charakter. Wynika to z faktu, że w ciągu najbliższych trzech tygodni stolica...
„Warszawa chwyta wodę” – program zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych
Adaptacja do zmian klimatu, w tym szczególnie gwałtownych zjawisk pogodowych, intensywnych opadów, fal upałów, czy przeciągających się okresów suszy, to zadanie, które zakończy się...
Ogrody społecznościowe, czyli zróbmy to razem!
W Warszawie działa już blisko 20 ogrodów społecznościowych. Tworzą je nieformalne grupy, ale także stowarzyszenia i instytucje. Podobnie jak różni są ich założyciele, tak odmienny ...
Projekt „Zieleń i kropka”
Projekt realizowany w ramach szerokiego programu realizowanego przez Zarząd Zieleni „Zielone Inicjatywy”. Głównym  założeniem programu jest m.in. stwarzanie warunków, aby mieszkańc...
Zielone zmiany objęły całe miasto
To już ostatnia odsłona przetargów na projekty aranżacji zieleni. Poszukiwani są architekci, którzy przeprowadzą zmiany na głównych ulicach Mokotowa, Pragi-Południe, Rembertowa, Ur...
Milion Drzew Dla Warszawy
Oddajemy w Wasze ręce narzędzie, za pomocą którego wspólnie będziemy zazieleniać Warszawę. Pobierzcie aplikację Milion Drzew i wskażcie miejsca, gdzie Waszym zdaniem drzew jest ...

Pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy znajduje się ok 1300 ha zieleni przyulicznej przy ulicach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także warszawskie parki: Ujazdowski, Skaryszewski, Praski, Ogród Saski, Pole Mokotowskie, Fosa i Stoki Cytadeli, Ogród Krasińskich, Park Mirowski, Agrykola, Marszałka Rydza-Śmigłego, Romualda Traugutta, Kazimierzowski, Karola Beyera, Park przy ul. Ludnej oraz skwery.

Newsletter
Share