Załącznik nr 6a-d do SIWZ – tabela elementów scalonych zmiana 15.05.2018 | Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami obszaru plaży Poniatówka w Warszawie