Załącznik nr 8 do SIWZ – istotne postanowienia umowy | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w 2019 roku do 159 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy