Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w 2019 roku do 4 obiektów (nieruchomości) będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy