Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.