Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kanałach oraz na terenach zieleni pasów drogowych na terenie m.st. Warszawy