Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kanałach oraz na terenach zieleni pasów drogowych na terenie m.st. Warszawy