Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie w latach 2019-2020 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy