Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.