Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.