Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury oraz nawierzchni…