Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy