Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.