Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy